Publication details

 

Plavání osob se specifickými potřebami

Basic information
Original title:Plavání osob se specifickými potřebami
Title in English:Swimming for People with Disabilities
Authors:Viktor Pacholík, Marie Blahutková
Further information
Citation:PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Plavání osob se specifickými potřebami. In Alena Buková, Karol Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2012. s. 233-239, 7 s. ISBN 978-80-7097-935-8.Export BibTeX
@inproceedings{974287,
author = {Pacholík, Viktor and Blahutková, Marie},
address = {Košice},
booktitle = {Rekreačný šport, zdravie, kvalita života},
editor = {Alena Buková, Karol Lukáč},
keywords = {people with physical handicap; Halliwick Concept; subjective experiences and personality states},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Košice},
isbn = {978-80-7097-935-8},
pages = {233-239},
publisher = {Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu},
title = {Plavání osob se specifickými potřebami},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Article in Proceedings
Keywords:people with physical handicap; Halliwick Concept; subjective experiences and personality states

Pohyb je fenomén života, základní projev živých organismů. Bez pohybu by nebyl život. Společnost si již nezastupitelný význam pohybu pro zdraví člověka plně uvědomuje a přizpůsobuje tomu životní podmínky i prostředí. I přes tyto snahy však dosud není věnována dostatečná pozornost sportu osob se specifickými potřebami, osob s postižením. Mnoho postižených se ve vodním prostředí necítí bezpečně, nedokáže se ve vodě uvolnit a pobyt v bazénu je pro ně spíše utrpením. Přílišná snaha mnoha pečujících se projevuje křečovitostí, a tím se nepříjemné pocity mohou umocňovat. Vznikají tak mnohdy složité situace, které jsou v pozdějším věku velmi obtížně odstranitelné. Na Fakultě sportovních studií v Brně probíhá výzkum zaměřený na psychické prožitky a stavy osob s tělesným postižením v souvislosti s výukou plavání podle Halliwickova konceptu. Tento příspěvek přináší průběžné výsledky tohoto výzkumu.

Movement is a phenomenon of life and a basic aspect of live organisms. There would be no life without movement. Society realizes the importance of movement as a means of health of men and thus adapts the life conditions and the environment as well. Despite these attempts not enough attention is focused on sport in people with special needs and the handicapped. Many handicapped do not feel safe in water environment, cannot relax their body and therefore, a stay in a swimming pool may become a distress experience. Too much care of the assistants causes convulsiveness, which makes the unpleasant feelings grow and hardly removable psychic blocks may appear. At the Faculty of Sports Studies in Brno research is conducted on how psychical experiences and states of people with physical handicap are related to application of the Halliwick Swimming Concept. This paper presents some of the partial results of this inquiry.