Publication details

 

Množinové operace v úlohách školské matematiky

Basic information
Original title:Množinové operace v úlohách školské matematiky
Title in English:Set operations in school mathematics problems
Author:Jaroslav Beránek
Further information
Citation:BERÁNEK, Jaroslav. Množinové operace v úlohách školské matematiky. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-865-0.Export BibTeX
@inproceedings{983267,
author = {Beránek, Jaroslav},
address = {Brno},
booktitle = {XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM},
edition = {1},
keywords = {Set operations; principle of inclusion and exclusion;},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7231-865-0},
pages = {nestránkováno},
publisher = {Univerzita Obrany},
title = {Množinové operace v úlohách školské matematiky},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:Set operations; principle of inclusion and exclusion;

Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci obsahu a forem výuky matematiky na středních školách. Obsahuje několik netradičních úloh a problémů z elementární teorie množin, které slouží k prohloubení a doplnění znalostí studentů z této oblasti, specielně pro budoucí učitele matematiky. Lze je rovněž využít pro práci s nadanými studenty na matematiku na středních školách. V první části příspěvku je uveden problém doplňující a zobecňující princip inkluze a exkluze, v další části je obsaženo jeho využití v teorii metrických prostorů a elementární geometrii.

The article was created as the result of the research oriented at the innovation of the content and forms of secondary school mathematics teaching. This article contains special and not very typical tasks and problems of elementary set theory, suitable for extending and completing student’s knowledge in this field, especially for future teachers. It is possible to use these ideas at secondary schools while working with students gifted in mathematics. In the first part of the article there are introduced problems complementing and following the principle of inclusion and exclusion, in the second part there is shown the exploitation of set operations in the theory of metric spaces and in elementary geometry.