Publication details

 

Algebraické operace definované na konečných množinách

Basic information
Original title:Algebraické operace definované na konečných množinách
Title in English:The algebraic operations defined on the finite sets
Author:Jaroslav Beránek
Further information
Citation:BERÁNEK, Jaroslav. Algebraické operace definované na konečných množinách. In Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.Export BibTeX
@proceedings{983269,
author = {Beránek, Jaroslav},
booktitle = {Specifika matematické edukace v prostředí primární školy},
keywords = {Algebraic operation; inverse algebraic operation; groupoid; semigroups; groups},
language = {cze},
title = {Algebraické operace definované na konečných množinách},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:Algebraic operation; inverse algebraic operation; groupoid; semigroups; groups

Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovace metod, obsahu a forem vyučování matematice na 1. stupni základní školy a s tím spojenému zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ. Příspěvek je věnován problematice binárních algebraických operací a algebraických struktur na dvouprvkové a tříprvkové množině. Zvládnutí příslušné teorie na konečných množinách přispívá u studentů k hlubšímu pochopení obecné teorie. Nejprve je obsažen úplný přehled algebraických struktur s jednou operací na dvouprvkové množině, dále následuje problematika inverzních operací řešená na množině tříprvkové, včetně některých dalších specifických otázek.

The article was created as the result of the research oriented at innovation of methods, content and forms of primary school teaching in connection with improvement of university education of future primary school teachers. The article concerns the problem of binary algebraic operations on two- and three-element sets. Mastering of the corresponding theory on finite sets helps students to understand and acquire this theory in general. First the article contains a complete reviews of algebraic structures on a two-element set, then there is a problem of inverse operations which is solved on a three-element set, including some other specific questions.