Publication details

 

Fair play ve světle problémů současného sportu

Basic information
Original title:Fair play ve světle problémů současného sportu
Title in English:Fair play in the light of problems of today´s sport
Author:Aleš Sekot
Further information
Citation:SEKOT, Aleš. Fair play ve světle problémů současného sportu. Studia Sportiva, Brno: FSpS, 2012, roč. 6/2012, č. 1, s. 107-116. ISSN 1802-7679.Export BibTeX
@article{985417,
author = {Sekot, Aleš},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {fair play;sport;olympism;education},
language = {cze},
issn = {1802-7679},
journal = {Studia Sportiva},
title = {Fair play ve světle problémů současného sportu},
volume = {6/2012},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
Type:Article in Periodical
Keywords:fair play;sport;olympism;education

podobě jedinečné pohybové aktivity, ale zejména jako divácká forma masové kultury fascinující stále větší počet lidí bez rozdílu kulturní úrovně, rasy, politické orientace, náboženství či vzdělání. Sport zvyšuje svůj význam v rovině politiky sbližování národů a svoji výchovnou roli generuje zejména v širším kontextu vště- pování zásad fair play. Socializačně působí jak v rovině volnočasových pohybových aktivit, tak na úrovni vrcholového výkonnostního sportu. Sílící orientace na maximální výkon a vítězství přináší i nové dimenze chápání institutu sportovní etiky a staví před odbornou sportovní veřejnost nové perspektivy výchovy k zá- sadám fair play a duchu olympismu jak na úrovni školní tělesné výchovy, tak v celkovém přístupu ke spor- tu zejména v rovině jeho vrcholové elitní úrovně.

Sport as social and cultural phenomenon plays globally an important role in traditional form of unique physical activity, but also as spectator form of mass culture fascinating growing number of people of all cul- tural levels, races, political and religious orientation. Sport is growing its importance on the level of poli- cy of mutual understanding of nations and its educational role generates above all in broader context the canon of fair play and olympism. Sport has socializational impact on the level of leisire physical activity as well in relevant context of high performance elite sport. Growing importance of maximal performance, vic- tory, records and reward brings forth also new dimensions and apprehension of sport ethic and as a conse- quence puts before the sport public new perpectives of olympic education with accordance of fair play spirit.