Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

Personal photo

 

Identifikace osoby
 • Fuchs, Kamil Prof., PhDr., CSc.
  4.1.1949,
  Bzenec, okr. Hodonín
Pracoviště
 • Akademie Sting, soukromá vysoká škola, Brno
  Mendelova univerzita v Brně
  Provozně ekonomická fakulta
  Ústav ekonomie
  Zemědělská 1
  613 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí ústavu ekonomie
  profesor ústavu ekonomie na PEF
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: jmenován profesorem v oboru národní hospodářství
 • 1995: habilitace v oboru ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně
 • 1988: jmenován docentem v oboru politická ekonomie
 • 1984: CSc - na VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta. Disertační práce "K působení zákona hodnoty v soudobém kapitalismu"
 • 1977: PhDr - na Karlově universitě v Praze, Filozofická fakulta, rigorózní práce "Ekonomické učení fyziokratů - součást ideologie předrevoluční Francie XVIII. století."
 • 1973: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor matematika - politická ekonomie.
Přehled zaměstnání
 • 2014 - dosud: Akademie Sting. Soukromá vysoká škola Brno
 • 2009 - dosud: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta
 • 2005 - 2014: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • 1991 - 2009: Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra ekonomie
 • 1996 - 2006: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, katedra ekonomie, docent
 • 1999: VŠE v Praze, Podnikohospodářská fakulta, katedra mikroekonomie, docent
 • 1993 - 1998: Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta, vedoucí katedry financí
 • 1988 - 1990: Masarykova universita, Filozofická fakulta, katedra ekonomických věd, docent
 • 1982 - 1990: VŠE Praha, vedoucí konzultačního střediska pro dálkové studium v Brně
 • 1979 - 1988: Masarykova universita, oddělení politické ekonomie na Filozofické fakultě, odborný asistent
 • 1974 - 1978: Masarykova universita, oddělení politické ekonomie na Právnické fakultě, asistent, odborný asistent (1976)
Pedagogická činnost
 • V bakalářském prezenčním i kombinovaném studiu na Akademie Sting: Ekonomie I, Ekonomie II
 • v navazujícím studiu Mikroekonomie II , Makroekonomie II
 • V prezenčním i kombinovaném studiu na PEF: Makroekonomie I
 • V prezenčním studiu na PEF: Dějiny ekonomických teorií
 • V doktorských studijních programech na PEF: Dějiny ekonomických teorií
 • Právnická fakulta MU: Dějiny ekonomického učení
 • Člen komisí pro SZZ na PEF MENDELU
 • Vede průběžně 7 - 9 doktorandů
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1983-1985: EÚ ČSAV, DÚ VIII-2-6/1: K pojetí a podstatě monopolní ceny a monopolního zisku.
 • 1986-1989: EÚ ČSAV, SPZV IX-2-7, Snižování účinnosti hodnotového mechanismu v soudobém kapitalismu.
 • 1995-1996 Vnitřní grantový systém ESF MU. Učební plán jako podmínka kvality absolventa ESF MU.
 • 1998: FRVŠ, Optimalizace přijímacího řízení na ekonomických fakultách Slezské univerzity, Masarykovy univerzity a VŠB-TU.
 • 1999: FRVŠ 109/1998. Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR. (Společně s VŠE Praha a VŠB-TU Ostrava). V rámci úkolu byl garantem předmětu Dějiny ekonomických teorií.
 • 1999-2001: GAČR 402/99/0605 Dějiny českého ekonomického myšlení. Konstituování a vývoj názorů Brněnské ekonomické školy.
 • 2000-2002: GAČR 402/00/0312: Komparace vývoje bankovního sektoru ve světě a v České republice, zabývá se analýzou konkurence v bankovním sektoru.
 • 2002: FRVŠ: Instrumenty finančního trhu.
 • 2008: MŠMT (rozvojové projekty ROZV/58/2008) Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU.
 • 2008 – 2010: GAČR GA402/08/1693: Motivace ekonomického chování neziskových organizací - příspěvek k ekonomické teorii neziskového sektoru.
Akademické stáže
 • 1981: IPK MGU Moskva
 • 1989: Ekonomická fakulta MGU Moskva
 • 1991: Foundation for Teaching Economics, Liberální institut
 • 1994: ICEG Budapešť
 • 1997: Ekonomická fakulta Petrohrad
 • 1998: Akademia ekonomiczna Katowice
 • 1998-2006: Fakulta financí UMB v Banské Bystrici, Katedra financí
 • 2001: Universita Maribor, Ekonomsko poslovna fakulteta
Universitní aktivity
 • 1991 - 2007: člen Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně
 • 1993 - 2002 proděkan pro vědu, výzkum a doktorský studijní program na ESF MU v Brně
 • 1996 - 2002 člen Vědecké rady Fakulty informatiky MU v Brně
 • 1993 - 1999: vedoucí katedry financí na ESF MU v Brně
 • 1981 - 1990: člen Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP v Brně
 • 1993 - 2008: Člen komise pro SDZ a obhajoby doktorských prací na ESF MU v doktorském studijním programu ekonomická teorie
 • 1999 - 2008: Člen oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a managemnt
 • 2005 - 2008: Člen oborové komise doktorského studijního oboru Finance na ESF MU
 • 1993 - 2008: Předseda oborové rady doktorského studijního programu Ekonomické teorie, obor Ekonomie na ESF MU v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • 2009-dosud: člen Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty, MENDELU Brno
 • 2007-dosud: člen Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
 • 2007-dosud: člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty EU v Bratislavě
 • 2005-dosud: člen Akademické rady Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo
 • 1996 - 2005: člen Vědecké rady Fakulty financí UMB v Banské Bystrici
 • 1995 - dosud: člen Vědecké rady Obchodně podnikatelské fakulty Slezské university v Karviné
 • 1996-dosud: člen oborové rady doktorského studijního programu na EF TU-VŠB Ostrava
 • 1996-dosud: člen komise pro SDZ a obhajoby doktorských diseratčních prací v oboru obecná ekonomie na EF TU-VŠB v Ostravě
 • 1997 - 2005: Člen podoborové komise č. 402 - Ekonomické vědy,GAČR Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1993 - 2002: Člen ediční rady Sborníku prací ESF MU v Brně
 • 1996 - 2012: Člen redakční rady časopisu Acta academica karviniensa, Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné
 • 1998 - 2005: Člen redakční rady časopisu Acta facultatis aeraprii publici. Fakulta financí, UMB v Banské Bystrici
 • 2001 - 2007: člen výkonné rady časopisu Národohospodářský obzor, ESF MU v Brně
Vybrané publikace
 • FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomického myšlení. Od antiky do marginalistické revoluce v ekonomii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 189 s. Elportál. ISSN 1802-128X. info
 • FUCHS, Kamil. Jan Loevenstein a spor o metodu. In Nové trendy - nové nápady 2009. 1. vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009. s. 34 - 43, 9 s. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • MUSIL, Petr, Kamil FUCHS, Aleš FRANC a Šárka GRIGARČÍKOVÁ. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 412 s. ISBN 978-80-7380-126-7. info
 • FUCHS, Kamil. Změna forem jako podmínka uchování kvality. In Ekonomické vzdelavanie v znalostnej ekonomike. 1. vyd. Bratislava: NHF EU, 2008. s. 81-86, 6 s. ISBN 978-80-225-2653-1. info
 • FUCHS, Kamil. Pojetí ekonomie v brněnské škole, souvislosti a inspirace. In Filozoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy. 1. vyd. Brno: PrF MU, 2008. s. 19 - 28, 10 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, sv. 332. ISBN 978-80-210-4668-9. info
 • FUCHS, Kamil. Sociální ekonomie, nový přístup. In New Trends - New Ideas 2008. 1. vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2008. s. 76 - 82, 7 s. ISBN 978-80-903914-8-2. info
 • FUCHS, Kamil. Sociální ekonomie - směr nebo přístup. Acta Academica Karviniensia, Karviná: OPF SU, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 30-39. ISSN 1212-415X. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomie I - základy mikroekonomie. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. 145 s. učebnice. ISBN 978-80-903914-0-6. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomie brněnské školy jako inspirace. In Nové trendy - nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. s. 17-18. ISBN 978-80-903914-2-0. info
 • FUCHS, Kamil. Učebnice bankovnictví. Praha: Economia, 2007. info
 • FUCHS, Kamil. Dějiny ekonomického myšlení I. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita, 2007. 112 s. učebnice. ISBN 978-80-210-4479-1. info
 • FUCHS, Kamil. Zdroje a inspirace Brněnské ekonomické školy. In New trends - New Ideas 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. s. 75 - 83, 9 s. ISBN 978-80-903914-2-0. info
 • FUCHS, Kamil. Průvodce vývojem ekonomické teorie. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. info
 • FUCHS, Kamil. Zdroje brněnské ekonomické školy a její inspiarce. Národohospodářský obzor, 2005: ESF MU Brno, 2007, roč. 1/VII, č. 3, s. 25-34. ISSN 1213-2446. info
 • FUCHS, Kamil. SOUTĚŽNÍ PRÁVO A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ. In Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 11 - 16, 8 s. ISBN 80-210-4082-3. info
 • FUCHS, Kamil. Dějiny ekonomických teorií ve výuce bakalářských studijních programů. In Nové trendy - nové nápady 2006. 1. vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, s.r.o., 2006. s. 37 - 43, 7 s. ISBN 80-239-8268-0. info
 • FUCHS, Kamil. Současná praxe posuzování konkurenčního prostředí v ČR. In Transitive Economies in the Process of European Integration. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2006. s. 270-271. ISBN 50-225-2218-X. info
 • FUCHS, Kamil. Transformační proces, etika a ekonomie. Acta academica karviniensia, Karviná: OPF SU, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 41-49. ISSN 1212-415X. info
 • FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizarea in Republica Ceha nu a adus rezultatele scontate. Adevarul economic, Bukurest, 2004, roč. 14, 14/2004, s. 22-23. ISSN 1220-6156. info
 • FUCHS, Kamil a Stanislav POLOUČEK. Insider trading. Národohospodárský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2004, IV, č. 1, s. 24 - 30. ISSN 1213-2446. info
 • FUCHS, Kamil. Fyziokratismus - více než vláda přírody. The Journal of Economics and Social Research, Banska Bystrica: EF UMB, 2004, roč. 5, č. 1, s. 5-11. ISSN 1335-7069. info
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Stručný průvodce a cvičebnice. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. 183 s. ISBN 80-86119-88-2. info
 • FUCHS, Kamil. Změny v posuzování konkurenčního prostředí v České republice. Ekonomické rozhľady, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 472 - 490. ISSN 0323-262X. info
 • FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizace v Rumunsku a její paralely s českou privatizací. Acta Academica Karviniensia, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 54-63. ISSN 1212-415X. info
 • FUCHS, Kamil. Karel Engliš a brněnská ekonomická škola. Národohospodářský obzor, Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2004, IV, č. 3, s. 5 - 24. ISSN 1213-2446. info
 • FUCHS, Kamil. Prečo je insider trading problém? BIATEC, Bratislava: Národná banka Slovenska, 2004, XII, č. 12, s. 13 - 15. ISSN 1335-0900. info
 • FUCHS, Kamil. Změny v posuzování zneužití dominantního postaveni v podmínkách ČR. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2003. s. 68-73, 8 s. ISBN 80-248-0398-4. info
 • FUCHS, Kamil. Analýza konkurenčního prostředí v podmínkách ČR. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2003, IV, č. 3, s. 3 - 11. ISSN 1212-3951. info
 • FUCHS, Kamil. Změny v české legislativě upravující oblast politiky hospodářské soutěže. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2003, IV, č. 4, s. 28 - 40. ISSN 1212-3951. info
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: Ekopress, odborné nakladatelství, 2003. 348 s. ISBN 80-86119-74-2. info
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Makroekonomie I. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 282 s. ISBN 80-210-3073-9. info
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Makroekonomie. 1. vyd. Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, Fakulta financií, 2003. 259 s. ISBN 80-8055-845-0. info
 • FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Vývoj ekonomického myšlení do nástupu marginalistické revoluce. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 176 s. ISBN 80-210-3247-2. info
 • FUCHS, Kamil. Nový přístup k ochraně hospodářské soutěže. In Tranzitivně ekonomiky v procese Europskej integrácie. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárská fakulta, 2003. s. 20-30, 10 s. ISBN xx-xxx-xxxx-x. info
 • FUCHS, Kamil, Jozef MEDVEĎ a Marta ORVISKÁ. Ekonómia a ekonomika. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianské združenie Financ, 2002. 177 s. ISBN 80-968702-2-X. info
 • FUCHS, Kamil. Teorie hodnoty v klasické politické ekonomii a její význam pro vznik ekonomie. Ekonomický časopis, Bratislava: Ústav ekonomickej teórie SAV, 2002, roč. 50, č. 1, s. 121-138. ISSN 0013-3035. info
 • FUCHS, Kamil a Jan LISÝ. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 185 s. učebnice č. 286. ISBN 80-210-2790-8. info
 • FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky. In Economic theory and practise in present time and in the future. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2002. s. 12-19. Acta oeconomica No 7. ISBN 80-8055-592-3. info
 • FUCHS, Kamil. Místo privatizace v procesu transformace. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykovy universita, 2002. s. 40-51. Sborník prací ESFMU. ISBN 80-210-2783-5. info
 • FUCHS, Kamil. Nezaměstnanost v ekonomické teorii. In Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 57-74. Psyché. ISBN 80-247-9006-8. info
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Mikroekonomie I. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita, 2002. 211 s. ISBN 80-210-2966-8. info
 • FUCHS, Kamil. Privatizace v České republice - selhání hospodářské politiky. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2002. s. 66-72. sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-248-0178-7. info
 • FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 1. vyd. Banská Bystrica: EF UMB, 2002. s. 153-160. ISBN 80-8055-639-3. info
 • FUCHS, Kamil. Some Problems of Czech Privatization. In Second Joint International Symposium Transition Countries Joining European Union. 1. vyd. Karviná: Canakkale Onsekiz Mart University Canakkale, Turkey, 2002. s. 30-36. ISBN 975-8100-22-X. info
 • FUCHS, Kamil. The theoretical problems of privatization. AlPari, Economics Journal, Alma - Ata, Kazachstán.: ZAO, 2002, VI, č. 6, s. 31 - 35. ISSN 1562-5397. info
 • FUCHS, Kamil. Osobnosti brněnské ekonomické školy. Národohospodárský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2002, II, č. 4, s. 30 - 40. ISSN 1213-2446. info
 • FUCHS, Kamil. Integrace jako teoretický a metodický problém. In Rozvoj regionů v integrující se Evropě. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, Obchodněpodnikatelská fakulta, 2001. s. 39-48. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7248-121-5. info
 • FUCHS, Kamil. K problému hospodářské soutěže. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2001. s. 168-841. ISBN 80-210-.2533-6. info
 • FUCHS, Kamil. Václav Chytil a jeho podíl na rozvoji brněnské ekonomické školy. Acta academica karviniensis, Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 30-39. ISSN 1212-415X. info
 • FUCHS, Kamil. Místo Vladimíra Vybrala v brněnské ekonomické škole. Národohospodářský obzor, Brno, Karviná: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2001, roč. 1, č. 3, s. 3-10. ISSN 1213-2446. info
 • FUCHS, Kamil. O pojetí peněz a vývoji monetární teorie. Národohospodářský obzor, Brno: MU Brno, SU Karviná, 2001, roč. 1, č. 1, s. 75-78. ISSN 1213-2446. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomická integrace jako problém. Ekonomika a spoločnosť, Banská Bystrica: EF UMB, 2001, roč. 2, č. 2, s. 164-173. ISSN 1335-7069. info
 • FUCHS, Kamil. Prywatyzacja w czeskiej republice - problem. Teoria a praktyka. In Dokonania wspolczesnej mysli economicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza panstw. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001. s. 239-248. prace naukowe. ISBN 83-7246-054-X. info
 • FUCHS, Kamil. The Teoretical and Practical Problems of Privatization. In Future of the Banking. 1. vyd. Karviná: School of Business Administration, 2001. s. 37-46. Privatization of the Banking Sector. ISBN 80-7248-129-0. info
 • FUCHS, Kamil. Mikroekonomie. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianske združenie Financ, 2001. 182 s. ISBN 80-96702-3-8. info
 • KVIZDA, Martin a Kamil FUCHS. Kursová politika ČR v perspektivách vstupu do EU. In Transformácia slovenskej ekonomiky a otázka jej zapojenia do EU. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2000. s. 85-94. ISBN 80-225-1261-3. info
 • FUCHS, Kamil. Pojmy a osobnosti ekonomie ve vzájemných souvislostech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 140 s. ISBN 80-210-2268-X. info
 • FUCHS, Kamil. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ekonomické rozhľady, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2000, XXIX, č. 1, s. 96 - 98. ISSN 0323-262X. info
 • FUCHS, Kamil. Brněnská Englišova škola - k problému metody. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 4, s. 482 - 492. ISSN 0032-3233. info
 • FUCHS, Kamil. Pojetí předmětu dějiny ekonomických teorií v procesu transformace ekonomického školství ve výuce na ekonomických fakultách. In Transformation, Stabilization and Growth. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2000. s. 102 - 113, 12 s. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2408-9. info
 • FUCHS, Kamil. Dějiny ekonomických teorií a vzdělávání budoucích ekonomů. In Ekonomické problémy krajin strednej Európy a Európska únia. 1. vydání. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2000. s. 180 - 185, 6 s. Zborník z medzinárodnej konferencie. ISBN 80-225-1334-2. info
 • FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu v ekonomii a jejich místo v soudobé teorii. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 185-194. Spisy ESF MU. ISBN 80-210-2368-6. info
 • FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 51-59. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 80-8055-354-8. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomické teorie a vysokoškolská příprava budoucích ekonomů. Acta academica karviniensis, Karviná: Slezská univerzita, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 47-52. ISSN 1212-415X. info
 • FUCHS, Kamil. Economic Theory and Transformation. 1. vydání. Brno: Faculty of Economics and Administration, 2000. 154 s. Textbook of the International Workshop. ISBN 80-210-2402-X. info
 • FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Hlavní směry ekonomického myšlení (do vzniku neoklasické ekonomie). 1. vyd. Brno: Masarykova univesita, 2000. 139 s. učebnice. ISBN 80-210-2504-2. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomie pro každého. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Miroslava Nehyby, 1999. 129 s. ISBN 80-902645-1-4. info
 • FUCHS, Kamil. Cena, hodnotová teorie a soudobá ekonomie. Acta academica karviniensis, Karviná, 1999, roč. 2, č. 2, s. 22-30. ISSN 1212-415X. info
 • FUCHS, Kamil. Vývoj pojetí ceny v ekonomii. První. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 124 s. Monografie. ISBN 80-210-2035-0. info
 • SOUKUP, Jindřich, Kamil FUCHS a Mojmír HELÍSEK. Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaný na ekonomických fakultách ČR. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 1999. 88 s. ISBN 80-86175-08-1. info
 • FUCHS, Kamil. Soudobá ekonomie a hodnotová teorie. Acta facultatis aeraprii publici, Banská Bystrica: Fakulta financí UMB, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 15-24. ISSN 80-8055-319-X. info
 • FUCHS, Kamil. Súvislosti vývoja teorie ceny v dejinách ekonomie. In Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1998. s. 38-99. ISBN 80-225-0963-9. info
 • FUCHS, Kamil. Finanční aspekty hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 151 s. ISBN 80-210-1768-6. info
 • FUCHS, Kamil. Cena v neoklasické ekonomii. In Finanční aspekty hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 126-150. ISBN 80-210-1768-6. info
 • FUCHS, Kamil. Financial Business at ESF MU (The concept of Studies) In: University Education focused on Economics management and entrepreneurship. In University Education focused on Economics Management and E. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 74-78. ISBN 80-210-1345-1. info
 • FUCHS, Kamil. Kritéria hospodářské soutěže a jejich uplatnění na bankovní sektor In: Perspektivy bankovnictví po roce 2000. In Perspektivy bankovnictví po r.2000 ve světě a v ČR. Karviná: OPF Karviná, 1996. s. 56-60. ISBN 80-85879-12-3. info
 • FUCHS, Kamil. Soutěžní politika a kritéria hospodářské soutěže. In Transformácia ekonomiky SR a jej zapojenie do EU. Bratislava: NF EU Bratislava, 1996. s. 176-181. ISBN 80-225-0890-X. info
 • FUCHS, Kamil. Závěry z jednání sekce Ekonomie. In Sborník z pedagogické konference. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 3. ISBN 80-210-0909-8. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomie nejen pro gymnázia. Karviná: ECONOMIX- OK Karviná, 1994. 119 s. ISBN 80-901546-5-4. info
 • SLANÝ, Antonín a Kamil FUCHS. Základy makroekonomie. : Masarykova univerzita v Brně, 1993. ISBN 80-210-0413-4. info
 • SLANÝ, Antonín a Kamil FUCHS. Ekonomie II-makroekonomie. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0413-4. info
 • FUCHS, Kamil. Ekonomie I. Úvod do mikroekonomie. 1993. (185 str.). 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993. 185 s. ISBN 80-210-0724-9. info
 • FUCHS, Kamil. Úvod do ekonomie. ESF MU, 1991. (178 str.) ISBN. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1991. 178 s. ISBN 80-210-0315-4. info
 • FUCHS, Kamil. Přechod k tržnímu hospodářství. Revue Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1990, roč. 1990, č. 6, s. 80-84. ISSN 1211-3384. info

Last update: 22. 9. 2014