Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.

Photo not published

 

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Přemysl Bar, born 19th May 1979 in Třinec, district Frýdek-Místek, married, nationality: Czech rep., e-mail: premek.bar@volny.cz or bar@mzk.cz
  Adress: ul. Sportovní 10, Post Code 664 91, Ivančice, Brno-venkov
Department
 • Moravian Library in Brno
  Department of manuscripts and old printings
  Kounicova 65a, 601 87 Brno
 • Faculty of Arts of Masaryk University in Brno
Employment - Position
 • Research worker (medievalist)
 • Librarian (cataloguing in MARC21 and MASTER)
Education and Academic Qualifications
 • High school: Gymnasium in Český Těšín
  School-leaving exam: 26.5.1997
  One year of intesive study of English in English Till Academy in Ostrava, 1998
  University: Faculty of Arts of Masaryk University in Brno
  1. field of study (master's degree): History, date of state exam: 18.6.2003 (A)
  2. field of study: Auxiliaries Historical Sciences, date of state exam: 12.9.2002 (A)
  3. field of study: Latin language and literature: 2002-2003 (not finished)
 • Ph.D. study in the Faculty of Arts MU in Brno, 2003-2011
  Field of study: Historical Sciences
  Dissertation: "Monarchy" of silesian dukes in the 13th Century
  Tutor: doc. PhDr. Martin Wihoda, PhD.
Employment
 • Moravian Library in Brno
  Manuscript and old printings department
  Research project: Historické fondy MZK - Historical Collections in Moravian Library in Brno (http://www.mzk.cz/projekty/histfondy/)
  Since 2004
 • (former employment) Center for Medieval Studies in Prague (Academy of Sciences of the Czech Republic).
  Research project: Křesťanství a česká společnost ve středověku: Normy a skutečnost - Christianity and czech society in the Middle age: norms and reality
  Since 2004
Internship
 • Participate in the international workshop in Frankfurt/Main (University of J.W.Goethe) organised by Dr. hab. Felicitas Schmieder and Dr. des. Pavlína Rychterová on topic: Foundation of University in Prag, one week on January 2004
 • From September 2004 to March 2005: Basel University - Switzerland (ERASMUS)
 • September 2005: Czech Historical Institute in Roma (excerption of papal registries in the Vatican archive)
 • January 2006: Herder-Institut in Marburgu - Germany
Major Publications
 • BAR, Přemysl. Údajný satirický list krále Zikmunda Pražanům z podzimu 1419. Rukopisné dochování a edice. Mediaevalia Historica Bohemica, AV ČR, Historický ústav, 2015, roč. 18, č. 2, s. 163-178. ISSN 0862-979X. info
 • BAR, Přemysl. Antihussitische Propaganda König Sigismunds während des ersten und zweiten Hussitenkreuzzuges. Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag, 2014. Zwischen Feinden und Freunden. Kommunikation im spätmittelalterlichen Krieg. ISBN 978-3-205-79564-3. info
 • BAR, Přemysl. Ein Gesandter König Wladislaus' von Polen – Zawisch der Schwarze von Garbów. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum, 2014. s. 164-165, 2 s. ISBN 978-3-937345-77-2. info
 • BAR, Přemysl. Der Jurist Peter Wolfram – Briefe von Konstanz nach Polen. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum, 2014. s. 165-166, 2 s. ISBN 978-3-937345-77-2. info
 • BAR, Přemysl. Historical Sources Just One Click Away. In Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space International Workshop. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Królewskie konfirmacje majątków ziemskich dla wrocławskich mieszczan z 1420 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Elsevier Science, 2014, roč. 69, č. 3, s. 139-160. ISSN 0037-7511. info
 • BAR, Přemysl. Neznámá falza listin Zikmunda Lucemburského a falzátorská činnost Oldřicha II. z Rožmberka. Studia Mediaevalia Bohemica, AV ČR, Filosofický ústav, 2014, roč. 6, č. 1, s. 69-113. ISSN 1804-0977. info
 • BAR, Přemysl. FRANZ MACHILEK (HRSG.): Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 44). Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2012. Stuttgart: Geschichtsverein der Diözesie Rottenburg-Stuttgart, 2014. 3 s. Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 33. info
 • BAR, Přemysl. Tzv. nástupnický řád Boleslava III. Křivoústého v politice slezských vévodů do konce 13. století. In Krzyżostaniak, Hanna; Kujawiński, Jakub; Matla-Kozłowska, Marzena. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. Poznań: Instytut Historii UAM, 2012. s. 39-61, 23 s. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. ISBN 978-83-63047-19-1. info
 • BAR, Přemysl a Vladislav (†) DOKOUPIL. Soupis rukopisů knihovny piaristického řádu v Mikulově. Studie o rukopisech, Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2010, XL/2010, s. 225-272. ISSN 0585-5691. info
 • BAR, Přemysl. Král a království za posledních Přemyslovců. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno, 2010. s. 192-213, 22 s. ISBN 978-80-86488-69-1. info
 • BAR, Přemysl. 'Monarchia śląskich Henryków' w źródłach średniowiecznego Śląska. Na przykładzie Kroniki Polsko-Śląskiej i Kroniki Polskich Książąt. In Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2009. s. 73-81, 10 s. ISBN 978-83-89407-56-6. info
 • BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106/2008, č. 4, s. 753-787. ISSN 0862-6111. info
 • BAR, Přemysl. Rituál smíření jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. K vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská, 2008. s. 121-129, 9 s. ISBN 978-80-86488-48-6. info
 • BAR, Přemysl. Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva z fondu Moravské zemské knihovny. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. listopadu 2007. Olomouc, 2008. s. 145-151, 7 s. ISBN 978-80-7053-276-8. info
 • BAR, Přemysl. Lenní listiny z let 1271-1348 a integrace slezských vévodství do svazku zemí Koruny české. In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. 2008. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 103-113, 10 s. ISBN 978-80-7035-396-7. info
 • BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. s. 201-210, 10 s. ISBN 978-83-89407-22-1. Fulltext-pdfinfo
 • BAR, Přemysl. Královská koruna a vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus. Od polemiky k novým perspektivám v bádání. Časopis Matice moravské, Brno, 2006, CXXV/2006, č. 2, s. 487-507. ISSN 0323-052X. [PDF-Fulltext]info
 • BAR, Přemysl. Král a kníže. Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2005, roč. 52, s. 57-71. ISSN 0231-7710. [PDF-Fulltext]info
 • BAR, Přemysl. Štěpán z Pálče a jeho zápas o církev. In Historie 2002 Celostátní studentská vědecká konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav historie a muzeologie, 2003. s. 7-31. ISBN 80-7248-209-2. info

Last update: 2011/11/29