Prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.

Photo not published

 

 
2009

ŠLOSAR, Dušan - VEČERKA, Radoslav - DVOŘÁK, Jan - MALČÍK, Petr.
Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno : Host, 2009. 178 pp. 418. R. Večerka je autorem kapitoly 1, s. 9-30. ISBN 978-80-7294-311-1.


more

 
2008

ŠLOSAR, Dušan - TRÁVNÍČEK, Jiří - VORÁČ, Jiří.
Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě. 1. vydání. Brno : Host, 2008. 216 pp. mimo edice. ISBN 978-80-7294-266-4.


more

 
2004

ŠTĚDROŇ, Miloš - ŠLOSAR, Dušan.
Dějiny české hudební terminologie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 124 pp. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 356. ISBN 80-210-3553-6.


more

 
2001

ŠLOSAR, Dušan.
225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. In SPFFBU. Vyd. A 49. Brno : Vydavatelství MU, 2001. ISBN 80-210-2600-6, pp. 213-215.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Česko-německé jazykové kontakty. In Češi a Němci. Praha : Paseka, 2001. ISBN 80-7185-3704, pp. 105-109.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Deutsch-tschechische Sprachkontakte. In Deusche und Tschechen. München : CH Beck, 2001. ISBN 3 406 45954 4, pp. 148-155.


more

 
2000

ŠTĚDROŇ, Miloš - ŠLOSAR, Dušan.
Česká hudební terminologie 15. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 7 pp. SPFFBU H 35.


more

 

ŠTĚDROŇ, Miloš - ŠLOSAR, Dušan.
Hudební terminologie ve slovníku Kašpara Vusína. Vyd. 1. Brno : SPFFBU, 2000. 9 pp. H 34. ISBN 80-210-2346-5.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Über den Ursprung eines spezifischen Typs tschechischer Wortzusammensetzung. In Balten - Slaven - Deutsche: Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte. Vyd. 1. Münster : Aschendorf, 2000. pp. 281-286. 1995 Münster.


more

 
1999

ŠLOSAR, Dušan.
Česká kompozita diachronně. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 124 pp. ISBN 80-210-2071-7.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Die tschechischen substantivischen Komposita mit numeralem Vorderglied in diachronischer Sicht. Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 5, Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag, München, Otto Sagner. 1999, vol. 5, no. 1, pp. 289-292.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Hudební terminologie ve slovníku Kašpara Vusína. Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. 1999, vol. 35, no. H34, pp. 19-27.


more

 

ŠTĚDROŇ, Miloš - ŠLOSAR, Dušan.
Hudební termíny ve slovníku Tomáše Rešla. SFFFBU, Brno, Masarykovy univerzita. ISSN 1212-0391, 1999, vol. 1998, no. H 33, pp. 71-82.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Středník. Tschechisches Barock - Sprache, Literatur, Kultur. České baroko - Jazyk, literatura, kultura, Frankfurt-Berlin-Bern-N.York-Paris-Wien, Gertraude Zand/Holý Hrsg.,. 1999, vol. 1999, no. 1, pp. 33-42.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Ursprung und Entwicklung der tschechischen Wortzusammensetzungen des Typs velkoměsto. Münstersches Logbuch zur Linguistik 6, Münster, Aschendorf. 1999, vol. 6, no. 1, pp. 59-65.


more

 
1998

ŠLOSAR, Dušan.
Jazyk publicistiky Leoše Janáčka a jeho přeměny. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1801-1, pp. 63-69. Brno.


more

 
1997

ŠLOSAR, Dušan.
K jazyku bible Kralické. In Česká bible v dějinách národního písemnictví. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-105-9, pp. 194-201.


more

 
1996

ŠLOSAR, Dušan.
Jsou kompozita typu V-(K)-S produktivní?. Naše řeč, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR. ISSN 0027-8203, 1996, vol. 79, no. 4, pp. 192-195.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Konekt českých kompozit diachronně. In Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu prof. O. Uličného. Vyd. 1. Praha : Filozofická fakulta UK, 1996. ISBN 80-85899-19-1, pp. 103-111. Praha.


more

 
1995

ŠLOSAR, Dušan.
Jazyk totality a jazyk dneška. In Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Vyd. 1. Praha : FF UK, 1995. ISBN 80-85899-02-7, pp. 110-113. 23.-27.8.1993 v Olomouci.


more

 

ŠLOSAR, Dušan - PLESKALOVÁ, Jana.
Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka.B: Diachronní disciplíny. In Univerzity na prahu nového tisíciletí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1266-8, pp. 135-142. 1995.


more

 
1994

ŠLOSAR, Dušan - NUEBLER, Norbert.
Die historische Entwicklung des Praefixes na- bei tschechischen Fortbewegungsverben. Anzeiger fuer Slavische Philologie, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Austria. ISSN -3201-01626-8, 1994, vol. 22, no. 2, pp. 15-35.


more

 

ŠLOSAR, Dušan - ŠTĚDROŇ, Miloš.
Hudební terminologie Adama Michny z Otradovic. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. H, Řada hudebněvědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7818, 1994, vol. 30, no. 1, pp. 15-27.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Jazykový styl Olega Suse. In Oleg Sus redivivus. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-210-0122-5, pp. 135-137. Brno.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Substantivní kompozita typu V-(K)-S v češtině. Naše řeč, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR. ISSN 0027-8203, 1994, vol. 77, no. 1, pp. 147-152.


more

 
1993

ŠLOSAR, Dušan - ŠTĚDROŇ, Miloš.
Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. H, Řada hudebněvědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7818, 1993, vol. 41-42, no. 1, pp. 17-42.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Die Entwicklung der tschechischen Musikterminologie. In Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europaeischen Sprachen. Vyd. 1. Frankfurt/Main : Peter Lang, 1993. ISBN 0930-7281, pp. 139-144. 7.-10.10.1991 v Heidelbergu.


more

 

ŠLOSAR, Dušan.
Trávníčkův přínos k diachronii. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0737-0, pp. 55-57. 22.-25.9.1993 Brno.


more