PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Personal photo

 

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Petříková, Ph.D.
 • * 8.3.1973, Prostějov
 • svobodná, t.č. na MD
Pracoviště
 • Filosofická fakulta MU
 • Psychologický ústav
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997-2004: doktorandské studium klinické psychologie na FF MU Brno, ukončeno 24.6.2004 obhajobou disertační práce a složením SZZ
 • 1991-1997: magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno, zakončeno 27.6.1997 složením SZZ
 • Další vzdělání: 1999 - 2001 postgraduální studium v rámci Kurzu CŽV Personální psychologie a pracovní poradenství, pořádá Katedra psychologie FF UK v Praze, zakončen 29.11.2001 obhajobou práce a složením závěrečné zkoušky
 • 1993-1995: dvouleté studium grafologie a psychologie u ČGK v Praze, ukončeno v roce 1995 závěrečnou zkouškou, přidělen "titul" diplomovaný grafolog
 • 1993-1995 dva stupně kurzu znakové řeči u Organizace tlumočníků znakového jazyka v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud: odb. asistent na Ústavu primární a preprimární edukace UHK
 • 1997-dosud: asistent/odb.asistent na Psychologickém ústavu FF MU v Brně
 • 2000-2002: psycholog v Poradenském centru pro drog. a jiné závislosti v Brně
 • 1997-1999: externí učitel na VZŠ Merhautova v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka na Psychologickém ústavu FF MU:
 • Psychologie organizace a řízení I.,II.
 • Assessment centrum
 • Diagnostické praktikum - osobnostní a výkonové testy
 • Argumentační seminář
 • dále viz www.is.muni.cz
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 Spolupracovník -projekt specifického výzkumu MŠMT Požadavky vedoucích pracovníků škol na kompetence vyučujících na 1. stupni ZŠ. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 2005 Spolupracovník - projekt specifického výzkumu MŠMT č. 2126 Deskripce a analýza podmínek vzdělávání žáků se spec. potřebami na 1. stupni ZŠ. Řešitel: Doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.
 • 2004-6 Spolupracovník - grant GAČR č.406/04/2170 Etické problémy psychodiagnostiky. Řešitel prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
 • Spoluřešitel - grant FRVŠ č.902 Světlo a tma - srovnání komunikačních norem slyšících a neslyšících studentů. Řešitel PhDr. Veronika Broulíková
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 1993 člen České grafologické komory
 • od roku 1997 člen Českomoravské psychologické společnosti
 • od roku 2003 člen České pedagogické společnosti
Vybrané publikace
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů - vybrané aktuální poznatky. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 75-100, 25 s. ISBN 80-210-3130-1. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Mobilní telefonie - sledování rozdílů mezi potencionálně závislými a nezávislými uživateli mobilních telefonů. In Sociální procesy a osobnost 2003. VI. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 229-237, 9 s. ISBN 80-86633-09-8. URLinfo
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Typologie uživatelů mobilních telefonů. In Psychologické dni 2003: Práca a jej kontexty. 1. vyd. Trenčín, 2003. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Jak získat optimálního partnera. Assessment centrum pro studenty FF MU. 2003. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46, 10 s. ISBN 80-210-2832-7. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Zuzana HRUBÁ. Znaky extraverze a introverze v rukopisu. In Konference Sociální procesy a osobnost 2002. 1. vyd. 2002. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Sebevražda - příznak krize. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Jedinec v krizi. In Konference Sociální procesy a osobnost 2001. 1. vyd. 2001. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Odraz temperamentu v rukopisu. In Sociální procesy a osobnost. Brno, MU: Masarykova univerzita, 1999. s. 116-126. ISBN 80-210-228-0. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Mojmír SVOBODA. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 37-55. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Grafologie - mýtus a realita. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 123-139. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Média - prostředky transferu informací. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 1998. 48 s. ISBN 80-210-1992-1. info

Last update: 14. 11. 2006