Operační programy (OP VaVpI, OP VK)

Operační programy se sektorovou působností (OP) jsou součástí taktické a realizační fáze podpory zaměřené na problémové okruhy strategií majících plošný (celostátní) charakter. Na operační programy VaVpI a VK jsou dotace poskytovány odkaz do nového oknaMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VaVpI je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

    V současné době není žádný projekt zvoleného typu řešen.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VK je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a na zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

    V současné době není žádný projekt zvoleného typu řešen.

Metodické řízení