Publication details

 

Současná česká stylistika

Basic information
Original title:Současná česká stylistika
Title in English:Stylistics of the Contemporary Czech Language
Authors:Eva Minářová, Marie Krčmová, Jan Chloupek, Marie Čechová
Further information
Citation:MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3.Export BibTeX
@book{485641,
author = {Minářová, Eva and Krčmová, Marie and Chloupek, Jan and Čechová, Marie},
address = {Praha},
edition = {1},
keywords = {czech stylistics},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {80-86642-00-3},
publisher = {ISV nakladatelství},
title = {Současná česká stylistika},
year = {2003}
}
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Monograph
Keywords:czech stylistics

Kolektivní monografie navazuje na starší práci Stylistika současné češtiny týchž autorů. Zachovává základní rozvržení látky, ale doplňuje výklady jednotlivých kapitol. Větší úpravy jsou v části Styl a stylistika (I/2) a Teorie funkčních stylů (I/5). Vzhledem k vývoji pojetí a změnám v dané komunikační oblasti byla upravena kapitola o stylu odborném (VII) a o stylu publicistickém (IX) a v souvislosti s tím byly rozšířeny výklady o stylu rétorickém (X). Ve shodě s vývojem jazykové situace byla přepracována část podkapitoly Poloútvary národního jazyka (II/3), upřesněn a nově strukturován byl výklad Slohotvorné činitele (III), podkapitola Slohová charakteristika prostředků lexikálních (V/5), kapitola o kompozici jazykových projevů (.....), kapitola Mluvenost jako konstituující faktor projevu (VI) a připojeny kapitoly o homogenosti a heteregennosti stylu a o vazbách české stylistice ve slovanském rámci (....). Také ostatní části knihy byly znovu promýšleny a výklady upřesněny. O nové položky byla doplněna bibliografie jednotlivých kapitol, naopak některé dnes méně aktuální práce byly vyřazeny.

překládá se

Related projects: