Publication details

 

Příznakovost a její specifika v morfologii

Basic information
Original title:Příznakovost a její specifika v morfologii
Title in English:XXX
Author:Marie Krčmová
Information from University Press
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:KRČMOVÁ, Marie. Příznakovost a její specifika v morfologii. In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn, 2004. s. 111-122, 12 s. ISBN 80-210-3373-8.Export BibTeX
@inproceedings{557228,
author = {Krčmová, Marie},
address = {Brno},
booktitle = {Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové},
edition = {1},
keywords = {morphology; markendes forms},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3373-8},
pages = {111-122},
publisher = {Masarykova univerzita v Brn},
title = {Příznakovost a její specifika v morfologii},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Article in Proceedings
Keywords:morphology; markendes forms

Stať se zabývá termínem "příznakovost", který je většinou ve stylistice rozpracováván v souvislosti se slovní zásobou jazyka. V morfologii je jeho specifikum v tom, že se škála příznakovosti zužuje na příznakovost knižní - neutrální - hovorové - nespisovné (s ev. odlišením nářeního a regionálního). Hranice "spisovnosti" je dána preskripcí stávající kodifikace, při určování příznaku u dublet v rámci spisovného jazyka se pak kříží zcela nesrovnatelná kritéria, z části poznamenaná i interpretujícím subjektem.

The article deals with the concept of markedness, which is in stylistics used mostly dealt with in the sphere of vocabulary. In morphology, its specific feature is the reduced scale of markedness, consisting of the categories of bookish neutral colloquial substandard (possibly with a distinction between dialectal and regional). The borderline of the standard is set by the prescription as given by the current codification, for alternatives within the standard different and incomparable criteria overlap, being partly influenced also by the subjective interpretation of the recipient.

Related projects: