Publication details

 

Konzervace a materiálový průzkum kovových nálezů ze starší doby bronzové z Hulína - U Isidorka

Basic information
Original title:Konzervace a materiálový průzkum kovových nálezů ze starší doby bronzové z Hulína - U Isidorka
Title in English:Conservation and material research of metal finds from the early Bronze Age from Hulín - U Isidorka
Authors:Jaroslav Peška, Martin Hložek, Miroslav Králík, Alena Selucká, Antonie Richtrová, Renata Pelíšková
Further information
Citation:PEŠKA, Jaroslav, Martin HLOŽEK, Miroslav KRÁLÍK, Alena SELUCKÁ, Antonie RICHTROVÁ a Renata PELÍŠKOVÁ. Konzervace a materiálový průzkum kovových nálezů ze starší doby bronzové z Hulína - U Isidorka. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň 2005. 2005. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2005. s. 49-57, 9 s. ISSN 1801-1179.Export BibTeX
@inproceedings{602307,
author = {Peška, Jaroslav and Hložek, Martin and Králík, Miroslav and Selucká, Alena and Richtrová, Antonie and Pelíšková, Renata},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň 2005},
edition = {2005},
keywords = {bronze age; conservation; bronze rings; corrosion products; fingerprints},
language = {cze},
location = {Brno},
pages = {49-57},
publisher = {Technické muzeum v Brně},
title = {Konzervace a materiálový průzkum kovových nálezů ze starší doby bronzové z Hulína - U Isidorka},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:bronze age; conservation; bronze rings; corrosion products; fingerprints

Záchranný archeologický výzkum na katastru města Hulína v trati U Isidorka v roce 2004 přinesl unikátní nálezy z období únětické kultury (1800-1700 BC). Zcela mimořádná je kolekce šesti měděných spirálovitých prstenů, v jejichž korozi se dochovaly otisky lidských prstů, resp. kůže, v podobě mineralizovaných negativů na vnější i vnitřní straně prstenů. Pomocí elektronové a polarizační mikroskopie byla identifikována přítomnost organických látek v podobě zvířecích chlupů a snad i části kožešiny v bloku hlíny a na jednom z prstenů. Konzervace i přírodovědné analýzy byly přizpůsobeny tak, aby nebyly zničeny nebo narušeny relikty otisků prstů a zbytky srsti. Pokud se při konzervaci bude věnovat náležitá pozornost povrchům měděných a bronzových předmětů z hrobů, lze předpokládat, že podobné nálezy nebudou výjimečným jevem.

The rescue archaeological research within the Hulín cadastre in the track U Isidorka in 2004 resulted in unique finds from the period of the Únětice culture (1800-1700 BC). The collection of six copper spiral rings is completely unique. What is completely unique, however, is the preservation of human fingerprints, i.e. skin in the form of mineralized negatives on both the outer and inner sides of the rings. Using the electron and polarization microscopies, the presence of organic compounds was identified, in the form of animal hair or perhaps parts of fur in the block of clay and on one of the rings. The conservation and scientific analysis were modified to avoid damaging or distorting the relics of the fingerprints and hairs. If appropriate care is given to the surfaces of copper and bronze artifacts from tombs during restoration, it may be assumed that similar fingerprints will not remain an exceptional phenomenon.

Related projects: