Publication details

 

Využití kombinace přírodovědných analýz a experimentu při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic-Kyjovic

Basic information
Original title:Využití kombinace přírodovědných analýz a experimentu při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic-Kyjovic
Title in English:Application of the combination of science analyses and experiments for the evaluation of neolitic ceramics fingerprints from the site Těšetice-kyjovice (Lengyel culture)
Authors:Martin Hložek, Miroslav Králík
Further information
Citation:HLOŽEK, Martin a Miroslav KRÁLÍK. Využití kombinace přírodovědných analýz a experimentu při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic-Kyjovic. In Experimentálna archeológia a popularizácia výsledkov archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi. Phare CBC. Hanušovce nad Topľou: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, 2005. s. 41-55, 15 s. ISBN 80-969359-8-4.Export BibTeX
@inproceedings{623547,
author = {Hložek, Martin and Králík, Miroslav},
address = {Hanušovce nad Topľou},
booktitle = {Experimentálna archeológia a popularizácia výsledkov archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi},
edition = {Phare CBC},
keywords = {Lengyel culture; fingerprints; archeology; paleodermatoglyphics.},
language = {cze},
location = {Hanušovce nad Topľou},
isbn = {80-969359-8-4},
pages = {41-55},
publisher = {Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou},
title = {Využití kombinace přírodovědných analýz a experimentu při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic-Kyjovic},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:Lengyel culture; fingerprints; archeology; paleodermatoglyphics.

V rámci interdisciplinární spolupráce při výzkumu otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic - Kyjovic jsme se pokusili propojit metody paleodermatoglyfiky s mikropetrografickými rozbory a zpětně jejich výsledky ověřit experimentem. U dvou miniaturních nádobek kultury s moravskou malovanou keramikou vznikl na základě zkoumání reliktů papilárních linií předpoklad, že se jedná o otisky prstů dětí. Metodicky bylo postupováno tak, že zmíněnými metodami byly zkoumány originální neolitické nádobky a poté byly stejným způsobem zkoumány napodobeniny těchto výrobků, zhotovené v rámci experimentální výroby pravěké keramiky dnešní populací. Z šířky bříšek prstů, tak i tloušťky epidermální lišty na originálech vyplývá, že tyto stopy nezanechali dospělí lidé, nýbrž děti. Vzhledem k tomu, že je většina stop přímo záznamem formování nádobek, původci otisků byli v těchto dvou případech i tvůrci předmětů. Tato studie posloužila k specifikaci biologických a technologických vlivů, které mohou být podstatné při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice, zejména co se týče vlastností srovnávacích souborů. Výsledky najdou uplatnění při studiu otisků prstů na další keramice z této lokality a dávají příklad dalšího uplatnění experimentu archeologii a antropologii.

Within the interdisciplinary cooperation at the research of the neolitic fingerprints on the Neolitic ceramics from the site Těšetice Kyjovice, we have made the attempts to interconnect the methods of paleodermatoglyphics, micropetrographics analyses and experimental verifying of the obtained results. Based on the examination of the relics of papillary lines it was assumed that these were fingerprints of children. The above mentioned methods were methodically applied to investigate the original Neolitic vessels. Afterwards, imitations of these products from the contemporary primeval ceramic workshop were investigated in the same way. The finger balls and also epidermal ridge breadths on the ogilinals show that these are not fingerprints of adult people but of children. Considering the fact that the most of the fingerprints represent a direct record of formation of the vessels, we came to a conclusion that the fingerprints must come from the authors of these artifacts in these two cases. This study helped to specify the biological and technical affects, which can be crucial for the evaluation of the Neolitic ceramics fingerprints, especially for the evaluation of the characteristics of comparative sets. The results can be applied in the study on the fingerprints found on other ceramics from this site and they give an example of another application of experiments in archeology and anthropology.

Related projects: