Publication details

 

K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě

Basic information
Original title:K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě
Title in English:To the Final Development of the Tumulus Culture and the Begin of the Lausitz Urnfield Culture on the Middle and North Moravia
Author:Klára Šabatová
Further information
Citation:ŠABATOVÁ, Klára. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě. In Pravěk. Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006. s. 101-122, 22 s. ISBN 80-86399-25-7.Export BibTeX
@inproceedings{692285,
author = {Šabatová, Klára},
address = {Brno},
booktitle = {Pravěk. Nová řada 14},
keywords = {Archaeology; Middle and Late Bronze Age; Tumulus Culture; Lausitz Phases of Urnfield Culture; settlement; Middle and North Moravia; ceramic; chronology},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-86399-25-7},
note = {Zur Schlussphase der Entwicklung der Hügelgräberkultur und die Anfänge der Lausitzer Urnenfelderkultur in Mittel- und Nordmähren},
pages = {101-122},
publisher = {Ústav archeologické památkové péče v Brně},
title = {K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:Archaeology; Middle and Late Bronze Age; Tumulus Culture; Lausitz Phases of Urnfield Culture; settlement; Middle and North Moravia; ceramic; chronology

Konec vývoje středodunajské mohylové kultury a počátky velatické fáze komplexu středodunajských popelnicových polí na jižní Moravě jsou dobře popsány díky práci J. Říhovského. Na střední a severní Moravě byl dlouho dobře znám vývoj v období lužické kultury; ale otázka vývoje ve střední době bronzové zůstala po dlouhou dobu nevyjasněna. Tento článek se pokouší na základě zpracování sídelního areálu v Přáslavicích otázku vývoje mezi střední a mladší dobou bronzovou zodpovědět. Přestože od 90. let přibývaly soubory mohylové kultury do vyhodnocení sídelního areálu v Přáslavicích nebyl pro lužický kulturní prostor zpracován materiál korespondující se středodunajským vývojem; který by umožňoval synchronizaci v tak dlouhém časovém úseku. V Přáslavicích byly na základě studia keramiky vyčleněny tři základní horizonty osídlení doby bronzové. Mladší stupeň mohylové kultury (BC2); který byl zachycen pouze v sídlištním materiálu; přechodný mohylový-lužický horizont (BC/D-počátek BD); který je sledovatelný nejen v sídlištním materiálu; ale i na nejstarších hrobech pohřebiště a lužická fáze KLPP (BD-HA1); také zastoupená v obou hlavních prostorových komponentách sídelního areálu.

The final development of the Middle Danube Tumulus Culture and the Begin of the Velatice Phases of Middle Danube Urnfield Culture in the South Moravia are very good described thanks to the work of J. Říhovský. The curse on the Middle and North Moravia for the Lausitz Urnfield Culture was well known a long time, but problem of the development in the Middle Bronze Age has remained not solved for a long time. This paper tried to answer that question on the based of the work about the settlement area in Přáslavice. Although many complexes of Tumulus culture appeared from the 90ies, to the evaluation of settlement area in Přáslavice wasn not compiled any material for the Lausitz area, witch would synchronization in so a long time. Three basic horizons of the Bronze Age settlements in Přáslavice were based on the research of the ceramic. The younger phases of Tumulus Culture (BC2), witch was catched only in the settlement material; Transitional Tumulus-Lausitz Period (BC/D- Begin BD), witch can be pursued not only in the settlement material but in the oldest graves of burial ground too and the Lausitz Phases of Urnfield Culture (BD-HA1), witch is represented in both main components of the settlement area as well.

Related projects: