Detail publikace

 

Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let

Základní údaje
Originální název:Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let
Autoři:Lubomír Kukla, Drahoslava Hrubá, Mojmír Tyrlík
Další údaje
Citace:KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2006, roč. 41, č. 1, s. 39-49. ISSN 0555-5574.Export BibTeX
@article{710307,
author = {Kukla, Lubomír and Hrubá, Drahoslava and Tyrlík, Mojmír},
article_number = {1},
keywords = {smoking during pregnancy; preschool age; behavioral disorders; retardation of psychic development},
language = {cze},
issn = {0555-5574},
journal = {Psychológia a patopsychológia dieťaťa},
title = {Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let},
volume = {41},
year = {2006}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:smoking during pregnancy; preschool age; behavioral disorders; retardation of psychic development

Četné zahraniční studie potvrdily, že kouření matek v těhotenství je nezávislým rizikovým faktorem pro výskyt různých typů poruch chování dětí, zejména hyperaktivity, poruch pozornosti a antisociálních vztahů. Na zkoumání těchto asociací jsme se zaměřili při analýze dat získávaných v různých etapách prospektivní longitudinální studie ELSPAC. Znaky charakterizující motorický, psychosociální, mentální vývoj a temperament dětí byly vybírány z údajů matek a ošetřujících lékařů při vyšetřovaní dětí ve 3 letech a v 5 letech věku. Prenatální a časná postnatální expozice dětí cigaretovému kouři byla hodnocena dle výpovědí matek o kuřáckém chování zjišťovaných za 6 týdnů po porodu. Sledované údaje byly získány od 3.400 tříletých a 4.983 pětiletých dětí: 90,5 % z obou etap vyšetření nebylo exponováno, 7,2% dětí mělo matky kouřící po dobu celého těhotenství. Rozdíly mezi nimi byly statisticky hodnoceny v programu SPSS (testy Pearsonův chí-kvadrát, lineárních asociací, poměr pravděpodobnosti, ANOVA). Podle výpovědí matek byla prenatální expozice dětí pasivnímu kouření spojena s významně častější absencí dovedností vyžadujících složitější motorickou koordinaci, výskytem údajů o roztržitosti, neschopnosti soustředění, hyperaktivitě, absenci sociálních her a kontaktů s ostatními dětmi, projevech agresivního chování. Ve věku 5 let se v exponované skupině častěji projevily signály možného opoždění vývoje školní zralosti. Lékaři při vyšetření v obou věkových etapách významně častěji nacházeli u exponovaných dětí opoždění psychického vývoje v oblasti rozvoje slovního projevu, soustředění, socializace, školní zralosti a výrazný negativismus. Významně vyšší byla u těchto dětí i frekvence poruch spánku a jídla a naopak nejnižší výskyt jasné preference pravé ruky.

Související projekty: