Publication details

 

Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let

Basic information
Original title:Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let
Title in English:Smoking of Mothers during Pregnancy on the Association with Psychic and Motoric Disoders of 3 and 5 Years old CHildren
Authors:Lubomír Kukla, Drahoslava Hrubá, Mojmír Tyrlík
Further information
Citation:KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2006, roč. 41, č. 1, s. 39-49. ISSN 0555-5574.Export BibTeX
@article{710307,
author = {Kukla, Lubomír and Hrubá, Drahoslava and Tyrlík, Mojmír},
article_number = {1},
keywords = {smoking during pregnancy; preschool age; behavioral disorders; retardation of psychic development},
language = {cze},
issn = {0555-5574},
journal = {Psychológia a patopsychológia dieťaťa},
title = {Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let},
volume = {41},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Public health care, social medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:smoking during pregnancy; preschool age; behavioral disorders; retardation of psychic development

Četné zahraniční studie potvrdily, že kouření matek v těhotenství je nezávislým rizikovým faktorem pro výskyt různých typů poruch chování dětí, zejména hyperaktivity, poruch pozornosti a antisociálních vztahů. Na zkoumání těchto asociací jsme se zaměřili při analýze dat získávaných v různých etapách prospektivní longitudinální studie ELSPAC. Znaky charakterizující motorický, psychosociální, mentální vývoj a temperament dětí byly vybírány z údajů matek a ošetřujících lékařů při vyšetřovaní dětí ve 3 letech a v 5 letech věku. Prenatální a časná postnatální expozice dětí cigaretovému kouři byla hodnocena dle výpovědí matek o kuřáckém chování zjišťovaných za 6 týdnů po porodu. Sledované údaje byly získány od 3.400 tříletých a 4.983 pětiletých dětí: 90,5 % z obou etap vyšetření nebylo exponováno, 7,2% dětí mělo matky kouřící po dobu celého těhotenství. Rozdíly mezi nimi byly statisticky hodnoceny v programu SPSS (testy Pearsonův chí-kvadrát, lineárních asociací, poměr pravděpodobnosti, ANOVA). Podle výpovědí matek byla prenatální expozice dětí pasivnímu kouření spojena s významně častější absencí dovedností vyžadujících složitější motorickou koordinaci, výskytem údajů o roztržitosti, neschopnosti soustředění, hyperaktivitě, absenci sociálních her a kontaktů s ostatními dětmi, projevech agresivního chování. Ve věku 5 let se v exponované skupině častěji projevily signály možného opoždění vývoje školní zralosti. Lékaři při vyšetření v obou věkových etapách významně častěji nacházeli u exponovaných dětí opoždění psychického vývoje v oblasti rozvoje slovního projevu, soustředění, socializace, školní zralosti a výrazný negativismus. Významně vyšší byla u těchto dětí i frekvence poruch spánku a jídla a naopak nejnižší výskyt jasné preference pravé ruky.

Numerous foreign studies have confirmed, that smoking of mothers during pregnancy presents an independent risk factor for the occurence of the most different kinds of behavioral disorders in children, especially hyperactivity, disorders of concentration and asocial relationships. We have focused on observation of these associations during analyses of data obtained during different periods of prospective longitudinal study ELSPAC running. From the data obtained from mothers and paediatricians during the investigations of children in their three, respective five years of age were selected those signs, which characterize motoric, psychosocial, mental development and temperament of children. Prenatal and early postnatal exposition of children to cigarette smoke was assessed according to data given by mothers about their smoking behaviour six weeks after the delivery. Observed data were obtained from 3.400 three years and 4.983 five years old children: 90,5 % of them from both age periods were not exposed at all, 7,2% of children had mothers who smoked during whole pregnancy. The differences between them were statistically assessed by SPSS programme (tests Pearson s chí-quadrate, linear associations, probability rate, ANOVA). According to data given by mothers, prenatal exposition of children to passive smoking was associated with significantly more frequent absence of skills demanding more complex motoric coordination, occurence of data about absent-mindedness, disorders of concentration, hyperactivity, absence of social games and contacts with other children, signs of aggressivity. In the age of five, also the signals of possible retardation of school maturity has occured more often in exposed group of children. During investigations, paediatricians significantly more often found in both age groups of exposed children retardation of psychic development in the area of speech, concentration, socialisation, school maturity and strong negativism. These children also significantly more often showed sleeping and feeding disorders and, on the contrary, the lowest occurence of clear preference of right hand.

Related projects: