Publication details

 

Styl textu a dobový stav jazyka

Basic information
Original title:Styl textu a dobový stav jazyka
Title in English:Style in a text and situation of language in a particular period
Author:Marie Krčmová
Further information
Citation:KRČMOVÁ, Marie. Styl textu a dobový stav jazyka. In Člověk - jazyk - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 31-34, 5 s. ISBN 978-80-7394-075-1.Export BibTeX
@inproceedings{819903,
author = {Krčmová, Marie},
address = {České Budějovice},
booktitle = {Člověk - jazyk - text},
edition = {1},
keywords = {style; czech stylistics; situation of language},
language = {cze},
location = {České Budějovice},
isbn = {978-80-7394-075-1},
pages = {31-34},
publisher = {Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích},
title = {Styl textu a dobový stav jazyka},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Article in Proceedings
Keywords:style; czech stylistics; situation of language

Příspěvek se zabývá vzájemným vztahem mezi stratifikovaným národním jazykem na jedné straně a jazykovým stylem textů, které v něm v určitém okamžiku vznikají. Tento vztah je reciproční: dobový stav jazyka limituje vyjadřovací možnosti autora, i sebelépe připraveného, a současně vytváří právě svou limitovaností impulzy pro to, aby se repertoár prostředků rozvíjel, nutí autora vytvářet pro potřeby jeho textu (podle tematiky, zaměření, podmínek vzniku a předpokládané percepce) nové výrazy, upravovat stávající syntaktické konstrukce a kompoziční postupy a aktivně využívat možností mluvnické stavby. Bez regulace kodifikací to může samozřejmě probíhat jen ve spontánní komunikaci (tradičně styl prostě sdělovací), ale také v krásné literatuře, jejíž vyjadřovací normy jsou dnes nesmírně diverzifikované. Do norem funkčních i žánrových stylů se promítá také reálně existující stratifikace jazyka, ale současně je při stylizaci vědomě využívána nad předpokládaný rámec a tím se vlastně sama pozměňuje. Na základě výsledných textů je potom soubor variet tvořících národní jazyk poznáván a popisován.

Style in a text and situation of language in a particular period The contribution deals with the mutual relationship between stratified language on the one hand and style in language of texts created within a particular period on the other hand. This relationship is mutual: every author is limited by situation of the language in a particular period and these limitations are impulses for further development of the language. The authors are thus forced to coin new expressions (with regard to the topic of the text, orientation, situation, expected perception etc.), to modify existing syntactic constructions and means of composition, using possibilities of grammar. No regulations apply only in the sphere of spontaneous communication and also in fiction, whose norms have become immensely diversified. The existing stratification of language is reflected in stylistic norms, but simultaneously in the process of creating texts the stratification is used somewhat beyond the existing framer, thus modifying itself. The complex of varieties of language is consequently explored and described on the basis of the texts created.

Related projects: