Publication details

 

Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře

Basic information
Original title:Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře
Title in English:The concept of postmodernism and the methodology questions in contemporary French literature
Author:Petr Dytrt
Further information
Citation:DYTRT, Petr. Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře. 2010.Export BibTeX
@misc{911334,
author = {Dytrt, Petr},
keywords = {postmodernism; contemporary novel; Jean-François Lyotard; postmodern condition},
language = {cze},
title = {Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře},
url = {http://kmf.euweb.cz/},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
WWW:link to a new windowhttp://kmf.euweb.cz/
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:postmodernism; contemporary novel; Jean-François Lyotard; postmodern condition

Se zvláštním přihlédnutím k francouzskému kontextu jsme se ve stručnosti pokusili nastínit základní charakteristiky literárního pole, které jsme časově vymezili obdobím, jemuž zpravidla říkáme „současná literatura“. V návaznosti na práce Jean-François Lyotarda jsme vymezili toto období pomocí paradigmatických změn, kterými Lyotard definuje postmoderní situaci. Literární pole tohoto období (poslední čtvrtina 20. stol.) vykazuje určité paralely s Lyotardovými pozorováními, což nám umožnilo charakterizovat některé popsané procesy jako postmoderní. Na základě těchto procesů jsme se pak pokusili formulovat typické rysy románové poetiky v postmoderní situaci. Jde přirozeně o nadmíru obecné kategorie, které je potřeba dále nuancovat a zkoumat v konkrétních případech, nicméně se domníváme, že tyto základní pojmy umožňující popsat období, které je stále ještě živé, a teoreticky konceptualizovat jevy vlastní románové literatuře po roce 1980, představují jistou metodologickou platformu pro další teoretické vhledy.

With particular regard to the French context, the present article attempts to briefly outline the basic characteristics of a literary field which falls into the period usually called "the contemporary literature". Following the work of Jean-Francois Lyotard, we define this period through paradigmatic changes by means of which Lyotard describes the postmodern situation. The literary field of this period (the last quarter of the 20th century) provides parallels to Lyotard's observations, that allow us to characterize some of the processes described as postmodern. Based on these processes, we then try to formulate features that are typical of the poetics of the novel in the postmodern situation. These are naturally too general categories that need further and detailed study in specific cases. However, we believe that these basic concepts allow us to describe a period that is still alive, and to theoretically conceptualize phenomena typical of the fictional literature after 1980. Finally, these concepts represent a methodological platform for further theoretical insights.

Related projects: