Publication details

 

Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo?

book cover

Basic information
Original title:Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo?
Title in English:Where are we gaze through artwork?
Author:Pavel Křepela
Further information
Citation:KŘEPELA, Pavel. Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo? In Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010. s. 17-33, 16 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 145. ISBN 978-80-210-5390-8.Export BibTeX
@inbook{917302,
author = {Křepela, Pavel},
address = {Brno},
booktitle = {Veřejný diskurs výtvarného umění},
edition = {1},
keywords = {space spaciality visual art modernism representation},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5390-8},
pages = {17-33},
publisher = {Vydavatelství Masarykovy univerzity},
title = {Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo?},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:space spaciality visual art modernism representation

Kapitola se zabývá filosofickým pojetím prostorovosti jako fenomenologické kategorie a jejím vztahem k moderním přírodovědeckým koncepcím. Vývoj pojmu prostoru na různých rovinách vyúsťuje v jeho současné chápání jako kulturně-komunikativního kontinua (D. Veselý), v němž člověk vystupuje jako základní tvořivý činitel. Princip komunikativního prostoru autor sleduje ve spojení s uměleckým "myšlením skutečnosti" (např. aspekt formování prostoru a teorie vidění v koncepci A. Hildebranda) a zaměřuje se z tohoto důvodu např. na vlivy moderních přírodovědeckých výzkumů na představy vícedimenzionality a v prostředí umělecké moderny. Dokládá tak, že umění prostřednictvím symbolické reprezentace uvedených fenomenů hraje nezastupitelnou roli v lidském vztahování se ke světu. Text je součástí teoretické analýzy problému v rámci dizertační práce zkoumající aspekty reprezentace přírodovědných idejí ve výtvarném umění.

This chapter focuses on the philosophical conception of spatiality as a phenomenological category and its relationship to the modern concepts of natural sciences. The development of the concept of space on the various levels led towards its contemporary understanding as a continuum of culture and communication (D. Veselý) in which man appears as the basic creative agent. Veselý connects the principle of communicative space with the artistic "thinking about reality" (e.g. issues of space forming and theory of vision in A. Hildebrand s conception) and focuses therefore on the influence the modern research into natural sciences had on the ideas of multi-dimensionality and on modernism in art. Veselý thus shows that through the symbolic representation of these phenomena art plays an irreplaceable role in the human relationship to the world. The text is a part of analysis within the frame of dissertation thesis which research how the visual art represents a physical ideas.

Related projects: