Publication details

 

Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Basic information
Original title:Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy
Title in English:The Function of Teacher Questioning in Educational Communication at Lower Secondary School
Author:Roman Švaříček
Further information
Citation:ŠVAŘÍČEK, Roman. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 9-46. ISSN 1803-7437.Export BibTeX
@article{949391,
author = {Švaříček, Roman},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 1},
keywords = {educational communication; educational dialogue; teacher questioning; IRF structure; cognitive learning},
language = {cze},
issn = {1803-7437},
journal = {Studia paedagogica},
title = {Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy},
url = {http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/121/223},
volume = {roč. 16},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowFulltext
Type:Article in Periodical
Keywords:educational communication; educational dialogue; teacher questioning; IRF structure; cognitive learning

Text prezentuje výsledky výzkumného šetření funkce učitelských otázek ve vybraných humanitních předmětech na druhém stupni základních škol. Datový soubor je tvořen videonahrávkami 32 vyučovacích hodin, jež jsou analyzovány pomocí kvantitativních i kvalitativních postupů. Hlavním cílem výzkumu bylo z jistit, jaké funkce plní učitelské otázky ve výukové komunikaci. Zajímalo nás dále, jaké druhy otázek používají učitelé ve vybraných předmětech, jak učitelé používají otevřené a uzavřené otázky a jak se liší otázky dle míry kognitivní náročnosti. V první části článku je vymezena učitelská otázka, jsou popsány typy otázek a jejich počty ve sledovaných hodinách. V druhé části popisujeme učitelské otázky s ohledem na jejich funkce ve výukové komunikaci. Podrobně jsou analyzovány čtyři typy výukových sekvencí (reprodukce, memorování, diskuse a produkce), prostřednictvím kterých je doloženo, jaké efekty má užívání uzavřené a otevřené otázky nižší kognitivní náročnosti, absence otázek nižší a vyšší kognitivní náročnosti a pauz y ve výukovém dialogu. V závěru shrnujeme dopady učitelských otázek na výukovou komunikaci a formulujeme pravidla pro kladení učitelských otázek s ohledem na kognitivní práci žáků.

This paper presents the results of an investigation of the function of teacher questioning in selected humanities subjects at the lower secondary school. The data set comprises video recordings of 32 taught lessons which are analysed using both quantative and qualitative procedures. The main aim of the research was to establish the functions performed by teacher questioning in educational communication. Further we were interested in the kinds of questions teachers use in selected subjects, how teachers use open and closed questions, and how questions differ in terms of the cognitive demand factor. The first part of the paper specifies what teacher questioning is, describes types of questions, and indicates their frequency in the lessons observed. In the second part of the paper we describe teacher questions in respect of their function in educational communication. Four types of educational sequences (reproduction, memorizing, discussion and production) are analysed in detail; by means of these sequences the effects are shown of the following: the use of closed and open questions with a lower cognitive demand factor, the absence of questions with a lower and higher cognitive demand factor, pauses in educational dialogue. In the conclusion we summarize the impact of teacher questioning on educational communication and formulate rules for the putting of teacher questions in respect of pupils’ cognitive work.

Related projects: