Publication details

 

Úrazovost a chronická nemocnost rodičovských párů s malými dětmi – epidemiologická studie.

Basic information
Original title:Úrazovost a chronická nemocnost rodičovských párů s malými dětmi – epidemiologická studie.
Title in English:Accident rate and chronical morbidity in parent couples with small children - epidemiological study
Authors:Marie Bouchalová, Lubomír Kukla, Petr Okrajek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Public health care, social medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:parent couples; illness prevalence; concordance; prevalence and incidence of injuries; relative risks of accident rate; association between diseases and injuries

Cíl práce: Zmapovat chronickou nemocnost rodičovských párů očekávajících dítě a souvislost mezi jejím výskytem u matek a otců. Zjistit vztah mezi dosavadní chronickou nemocností rodičů a jejich dosavadní i budoucí pětiletou úrazovostí. Materiál a metoda: Studie má průřezovou a prospektivní část. 3550 párů budoucích otců a matek z Brna uvedlo v dotaznících své chronické nemoci a dosavadní úrazy. Po pěti letech byly u zbývajících 1995 párů (56,2 %) zjištěny úrazy nastalé po narození dětí. Šetřena je souvislost nemocnosti jednoho rodiče s nemocností druhého a rozložení podle toho, zda postihují oba rodiče – jen matku – jen otce – žádného z nich. K takto tříděné nemocnosti rodičů jsou přiřazeny údaje o počtu jejich úrazů do narození dětí a v následujících pěti letech. Hledána je jejich závislost na jednotlivých druzích nemocí a na jejich celkovém počtu (chronicitě). Výsledky: Matky měly více chronických nemocí a méně úrazů než otcové. Počet chronických nemocí jednoho z rodičů byl přímo úměrný chronicitě druhého. Prevalence chronických nemocí v později zmenšeném souboru rodičů se proti původní situaci nezměnila. Oba členy rodičovského páru postihovaly nejčastěji bolesti v zádech, zažívací potíže , ekzémy a bolesti hlavy. U ostatních neduhů byla zjišťovaná konkordance mnohem slabší. Úrazy vykázaly signifikantní asociace se 14 chronickými nemocemi ze 23 šetřených v průřezové části studie a s devíti nemocemi v prospektivní části. Na celkové chronické nemocnosti byla následná pětiletá úrazovost otců i matek závislá signifikantně – chronické nemoci představují riziko zvýšené budoucí úrazovosti. Závěr: V letech 1991 a 1992 se děti v Brně rodily do rodin, kde žádný z obou rodičů neměl v 7,5 % chronickou nemoc a v 7,0 % žádný dosavadní úraz, ale bez nemoci i úrazu zároveň jich bylo jen 1,4 %. Naproti tomu silnou chronicitu spolu s vysokou úrazovostí mělo 10,7 % rodičovských párů.

This paper aims to map chronical morbidity of parent couples expecting a child and the association of its prevalence in mothers and fathers and to find out if a relationship exist between previous chronical morbidity of parents and their past and future accident rate.

Related projects: