Publication details

 

Balkanorománské jazyky : lexikostatistický test

Basic information
Original title:Balkanorománské jazyky : lexikostatistický test
Title in English:Balkano-Romance languages : a lexicostatistic test
Author:Václav Blažek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Chapter of a book
Keywords:Balkano-Romance; classification; glottochronology; loanword

V článku je studována vzájemná genetická příbuznost čtyř živých balkanorománských jazyků za použití tzv. 'rekalibrované' glottochronologie. Výsledky vedou k rozdělení balkanorománského dialektového kontinua do dvou větví, severní, reprezentovanou (dáko)rumunštinou a istrorumunštinou, a jižní, sestávající z arumunštiny a meglenorumunštiny.

In the article the mutual genetic relationship between four living Balkano-Romance idioms are studied, applying the method of so-called 'recalibrated' glottochronology. According to results, it is possible to divide the Balkano-Romance dialect continuum into two parts, Northern, represented by Daco-Rumanian and Istro-Rumanian, and Southerm, consisting of Arumanian and Megleno-Rumanian.