Latinitas medica (Czech only)

Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř 7 000 sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady.

Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení. Mnohostranný úhel pohledu, rozkrývaný v širokém spektru citátů proslulých i méně slavných římských a latinských autorů, ale také výroků anonymních tvůrců, nabízí ojedinělý myšlenkový a estetický zážitek.

Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčeníLatinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčeníAutoři: Elena Marečková-Štolcová a kolektiv

ISBN 978-80-210-4758-7
912 stran; pevná vazba s přebalem; 17 × 24 cm

Cena: 1099 Kč

Pro studenty, zaměstnance a absolventy MU 670 Kč

Svým historickým záběrem sbírka přispívá k hlubšímu proniknutí do fenoménu evropské medicíny, bytostně svázané s latinskou kulturní tradicí. Myšlenky vytvořené v průběhu téměř dvoutisícileté dominance římské a latinské kultury v Evropě překvapují současníka svou duchovní a poznávací hodnotou, aktuálností i výrazovou pestrostí. Lékařům a zdravotnickým pracovníkům se dostává poprvé do rukou publikace shrnující specifický slovesný materiál, který se dotýká jejich oboru. Avšak lékařství jako nejhumánnější vědní disciplína oslovuje i širokou laickou veřejnost.

Otázky zdraví a nemoci, života a smrti jsou integrální složkou lidské existence, nesou pečeť obecně lidských problémů bez časového a prostorového omezení. Kniha je proto určena všem poučeným zájemcům a také těm, kteří stojí o hlubší poznání a pochopení latinské kultury – kolébky evropské civilizace.

Lexikon je výsledkem práce kolektivu autorů, zkušených odborníků s mnohaletou praxí na lékařských fakultách a uznávanou překladatelskou činností. Je unikátní jak výběrem pramenů, tak původním překladem i přebásněním veršů.

Obsah

Předmluva (Milada Říhová)
Úvod (Elena Marečková)
O překladu veršů (Dana Svobodová)
Poznámky k výslovnosti latiny
Zkratky a vysvětlivky
Citáty a citátové výrazy v abecedním pořadí
Citovaní autoři a díla z období antiky
Citovaní autoři a díla z období po antice
Rejstřík vybraných latinských slov
Rejstřík vybraných českých slov
Použité prameny a literatura


Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail munipress@press.muni.cz

Knihu můžete zakoupit také na sekretariátu Centra jazykového vzdělávání, Komenského nám. 2, v době Po 9–11 hod., St 13–15 hod.