Historie ediční činnosti MU

90 let vědecké a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity. Otisk v odborné a studijní literatuře.

Univerzitní ediční činnost zahájily nové fakulty brzy po roce 1919: právnická, lékařská, přírodovědecká a filozofická začaly vydávat své publikace především v edicích Spisy, Scripta, Acta, které vycházejí dosud. Na Právnické fakultě například založil František Weyr Sbírku spisů právnických a národohospodářských, kterou vydával s Karlem Englišem. Sbírka vycházela v nakladatelství Barvič– Novotný, jemuž profesorský sbor udělil titul Knihkupectví Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci Sbírky bylo vydáno téměř 100 svazků, vycházela v ní také reprezentativní Vědecká ročenka Právnické fakulty.

Uzavření všech českých vysokých škol nacisty v roce 1939 přerušilo vlastní nakladatelskou činnost univerzity na dlouhá léta.

Po druhé světové válce byly publikace a odborné časopisy univerzity vydávány prostřednictvím Státního pedagogického nakladatelství.

To se změnilo teprve v roce 1965, kdy univerzita, existující tehdy pod jménem Univerzita J. E. Purkyně, získala po několikaletém úsilí „Vydavatelské oprávnění pro vydávání a rozšiřování vědeckých prací jednotlivých fakult formou neperiodických publikací“. V sedmdesátých letech bylo oprávnění rozšířeno také na vydávání pomocných učebních textů. Proto bylo v roce 1965 založeno Ediční středisko, které dlouhodobě působilo jako Vydavatelství. V roce 2007 bylo proměněno na Nakladatelství.

S rozvojem univerzity a zakládáním nových fakult se zvyšoval také počet vydaných publikací. V současnosti vydává Masarykova univerzita průměrně 320 titulů odborné a studijní literatury a 60 titulů odborných a vědeckých časopisů ročně především zásluhou fakult:

Právnické (založena 1919, zrušena 1950, obnovena 1969) ~ ročně 40 titulů odborné a studijní literatury, 3 odborné časopisy

Lékařské (založena 1919) ~ ročně 35 titulů odborné a studijní literatury, 3 odborné časopisy (Scripta Medica od roku 1922!)

Přírodovědecké (založena 1919) ~ ročně 35 titulů odborné a studijní literatury, 9 odborných časopisů (Scripta od roku 1921!)

Filozofické (založena 1919) ~ ročně 60 titulů odborné a studijní literatury (edice Spisy Filosofické fakulty od roku 1923!), 24 odborných časopisů

Pedagogické (založena 1946) ~ ročně 50 titulů odborné a studijní literatury, 5 odborných časopisů Farmaceutické (založena 1952, zrušena 1960)

Ekonomicko-správní (založena 1990) ~ ročně 40 titulů odborné a studijní literatury, 2 odborné časopisy

Informatiky (založena 1994) studijní literaturu v elektronické verzi, v knižní podobě sborníky z konferencí

Sociálních studií (založena 1997) ~ ročně 5 titulů odborné a studijní literatury, 3 odborné časopisy Sportovních studií (založena 2002) ~ ročně 5 titulů odborné a studijní literatury, 2 odborné časopisy

a celoškolských pracovišť, především Střediska Teresiás, které vydává studijní literaturu adaptovanou pro potřeby zrakově a sluchově postižených studentů českých vysokých škol, a Mezinárodního politologického ústavu (založen 1990, ročně vydává průměrně 15 knižních titulů, 2 odborné časopisy).

Nakladatelství univerzitní produkci zajišťuje vydavatelsky, prezentací v odborném tisku, výstavami na mezinárodních knižních veletrzích a širokou distribucí. Vydává vlastní ediční řady. Pro akademický rok 2009/2010 připravuje vydání překladu osvědčené a moderně zpracované učebnice Genetika (Principles of Genetics, J. Wiley & Sons. 2009, autoři D. Peter Snustad a Michael J. Simmons). Podílí se na vydávání edicí Brněnského centra evropských studií a Compostela Group of Universities. 

O rozvoj nakladatelské činnosti pečuje Ediční rada, která sleduje rozvoj hlavních univerzitních oborů.

Autoři mimořádných děl vydaných Masarykovou univerzitou se pravidelně stávají laureáty Ceny rektora Masarykovy univerzity v různých kategoriích.