Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 76 records, displayed 1 - 30

 
2016

DRESLER, Petr - MILO, Peter - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan.
FROM TRIPOD TO HEXACOPTER - Low altitude aerial photography (LAAP) applications at The Department of Archaeology and Museology. 2016.


more

 

DRESLER, Petr - MACHOVÁ, Barbora.
Úskalí dendrochronologického datování na příkladu vodního díla z Pohanska u Břeclavi. In XXXII. Mikulovské sympozium "Voda v dějinách Moravy". Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály. Brno : Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2016. pp. 25-31. 22.10.2014, Mikulov.


more

 
2015

BALCÁRKOVÁ, Adéla - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Die archäologische Erforschung des Fundorts Kostice-„Zadní hrúd“. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 84-114.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MĚCHURA, Radek.
Entwicklung der Besiedlung und der Kulturlandschaft im unteren Dyjetal im Frühmittelalter. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 41-64.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal.
Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 113-132.


more

 

DRESLER, Petr.
The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. Vyd. 1. Budapest : ARCHAEOLINGUA, 2015. 35, ISBN 978-963-9911-70-3, pp. 145-164.


more

 

DRESLER, Petr - MACHOVÁ, Barbora.
Úskalí dendrochronologického datování na příkladu vodního díla z Pohanska u Břeclavi. In XXXII. Mikulovská sympozia. "Voda v dějinách Moravy". Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály. Mikulov : Moravský zemský archiv v Brně, 2015. ISBN 978-80-86931-99-9, pp. 25-31. 22.10.2014, Mikulov.


more

 
2014

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří.
Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 45-56.


more

 

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. 6 pp. Neuveden.


more

 

book coverPŘICHYSTALOVÁ, Renáta - KALÁBEK, Marek - TRÁVNÍČKOVÁ, Šárka - DRESLER, Petr.
Katalog hrobových celků a nálezů. In Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424, ISBN 978-80-210-7521-4, pp. 15-127.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BREIBERT, Wolfgang - DRESLER, Petr - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - OBENAUS, Martin - STRATJEL, Friedl - ŠABATOVÁ, Klára.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.13.02. Fundberichte aus Österreich, Wien, Austria. ISSN 0429-8926, 2014, vol. 52, no. 1, pp. 204-205.


more

 

DRESLER, Petr.
Mapa archeologických sondáží v nejbližším zázemí velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 2014.


more

 

DRESLER, Petr.
Opevnění centra, předhradí a podhradí velkomoravského Pohanska. 2014.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - MILO, Peter - ZEMAN, Jan.
Prospekce krajiny dolního Podyjí a Pomoraví. 2014.


more

 

DRESLER, Petr.
Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník, Mikulov, Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 350-358.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - PŘICHYSTAL, Antonín - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - SCHUPLEROVÁ, Eliška - SLÁDEK, Vladimír.
Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0031-0506, 2014, vol. 105, no. 1, pp. 87-153.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 358-362.


more

 
2013

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - DRESLER, Petr - MILO, Peter.
Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no.  4, pp. 735-775.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya : Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. ISBN 3-85460-280-4, pp. 76-80. 15.6.2013, Mistelbach.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - RYBNÍČEK, Michal.
Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. ISBN 978-83-63760-10-6, pp. 151-167. 2008, Wrocław.


more

 

DRESLER, Petr.
Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. ISBN 978-80-87311-43-1, pp. 87-94. 2013, Jindřichův Hradec.


more

 

DRESLER, Petr.
Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. 2013.


more

 

DRESLER, Petr.
Found and lost. A warrior’s grave and the structure of burial grounds in the hinterland of major Great Moravian strongholds in the lower Dyje and Morava valleys. 2013.


more

 

DRESLER, Petr - VÁGNER, Michal.
Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum. ISSN 0583-5569, 2013, vol.  LIV, no. 2012, pp. 155-162.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich, Wien, Austria. ISSN 0429-8926, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 186-187.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň : Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-261-0194-9, pp. 111-126.


more

 

DRESLER, Petr.
Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no. 2013, pp. 776-785.


more

 

DRESLER, Petr.
Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2013, vol. 49, no.  52, pp. 355-364.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. ISBN 978-80-87311-43-1, pp. 95-99. 2013, Jindřichův Hradec.


more

 

DRESLER, Petr.
Resource Base of the Early Medieval Fort at Pohansko. 2013.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 76 records, displayed 1 - 30