Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 1 - 30

 
2015

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal.
Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 113-132.


more

 
2014

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří.
Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 45-56.


more

 

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. 6 pp. Neuveden.


more

 

book coverPŘICHYSTALOVÁ, Renáta - KALÁBEK, Marek - TRÁVNÍČKOVÁ, Šárka - DRESLER, Petr.
Katalog hrobových celků a nálezů. In Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424, ISBN 978-80-210-7521-4, pp. 15-127.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BREIBERT, Wolfgang - DRESLER, Petr - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - OBENAUS, Martin - STRATJEL, Friedl - ŠABATOVÁ, Klára.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.13.02. Fundberichte aus Österreich, Wien, Austria. ISSN 0429-8926, 2014, vol. 52, no. 1, pp. 204-205.


more

 

DRESLER, Petr.
Mapa archeologických sondáží v nejbližším zázemí velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 2014.


more

 

DRESLER, Petr.
Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník, Mikulov, Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 350-358.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - PŘICHYSTAL, Antonín - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - SCHUPLEROVÁ, Eliška - SLÁDEK, Vladimír.
Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0031-0506, 2014, vol. 105, no. 1, pp. 87-153.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 358-362.


more

 
2013

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - DRESLER, Petr - MILO, Peter.
Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no.  4, 735–775-41 pp.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya : Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. ISBN 3-85460-280-4, pp. 76-80. 15.6.2013, Mistelbach.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - RYBNÍČEK, Michal.
Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. ISBN 978-83-63760-10-6, pp. 151-167. 2008, Wrocław.


more

 

DRESLER, Petr.
Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. ISBN 978-80-87311-43-1, pp. 87-94. 2013, Jindřichův Hradec.


more

 

DRESLER, Petr - VÁGNER, Michal.
Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum. ISSN 0583-5569, 2013, vol.  LIV, no. 2012, pp. 155-162.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich, Wien, Austria. ISSN 0429-8926, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 186-187.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň : Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-261-0194-9, pp. 111-126.


more

 

DRESLER, Petr.
Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no. 2013, pp. 776-785.


more

 

DRESLER, Petr.
Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2013, vol. 49, no.  52, pp. 355-364.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. ISBN 978-80-87311-43-1, pp. 95-99. 2013, Jindřichův Hradec.


more

 

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Velkomoravan současnosti. Pravěk NŘ, Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i. ISSN 1211-8338, 2013, vol. 21, pp. 380-382.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no.  4, 663–705-43 pp.


more

 
2012

DRESLER, Petr.
Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy. In Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. 1. vyd. Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-86502-53-3, pp. 12-19.


more

 

DRESLER, Petr.
Hradba velkomoravského Pohanska a vstup na její vrchol. Slavia Antiqua, Poznaň, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Poland. ISSN 0080-9993, 2012, vol.  LII, no. -, pp. 59-76.


more

 

DRESLER, Petr.
Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Forum urbes medii aevi VI. Brno : Archaia Brno, 2012. ISBN 978-80-903588-6-7, pp. 46-61. 2008, Křtiny.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2012, vol.  48, no.  51, pp. 340-344.


more

 

ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2012, vol.  48, no.  51, pp. 344-352.


more

 
2011

DRESLER, Petr.
Die Befestigung von Pohansko bei Břeclav. In Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. ISBN 978-3-7749-3730-7, pp. 63-77. 2009, Břeclav.


more

 

MILO, Peter - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. ISBN 978-3-7749-3730-7, pp. 79-88. 5.10.2009, Břeclav.


more

 

ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. 1. vyd. Brno : Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-86023-92-2, pp. 187-204. 5.6.2009, Mikulčice.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Kostice - Zadní hrúd v roce 2010. Jižní Morava, Brno, Moravský zemský archiv. ISSN 0449-0436, 2011, vol. 47, no. 50, pp. 291-296.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 1 - 30