Publication details

 

Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

book coverKniha přináší poutavé statě o roli mýtu v pohanské i křesťanské antice (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V. Němec), o literárním a filozofickém zpracování antické mytologické látky ve středověku (K. Smolak, L. Karfíková, A. Vidmanová, W. Engelbrecht), o podivuhodné návaznosti renesančního myšlení na křesťanský starověk ve způsobu interpretace mýtů (T. Nejeschleba, F. Karfík), o raně novověkém pohledu na antické bohy (J. Engelbrechtová, J. Bouzek), o mýtu jako... more

Basic information
Original title:Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Title in English:Second Life of the Ancient Myth.
Author:Jana Nechutová
Information from University Press
Price:198,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Further information
Citation:NECHUTOVÁ, Jana. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 256 s. Proceedings 15. ISBN 80-7325-042-X.Export BibTeX
@book{593354,
author = {Nechutová, Jana},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {Myth; Antiquity; Ancient Literature},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-7325-042-X},
publisher = {CDK},
title = {Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Monograph
Keywords:Myth; Antiquity; Ancient Literature

Kniha přináší poutavé statě o roli mýtu v pohanské i křesťanské antice (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V. Němec), o literárním a filozofickém zpracování antické mytologické látky ve středověku (K. Smolak, L. Karfíková, A. Vidmanová, W. Engelbrecht), o podivuhodné návaznosti renesančního myšlení na křesťanský starověk ve způsobu interpretace mýtů (T. Nejeschleba, F. Karfík), o raně novověkém pohledu na antické bohy (J. Engelbrechtová, J. Bouzek), o mýtu jako nástroji manýristického ztvárnění politické reality (J. Bažant, M. Štědroň) a dalších aspektech druhého života antického mýtu v novější době (D. Kšicová, M. Franková, I. Pospíšil, J. Kudrnáč).

The book offers absorbing articles about the role of a myth in both pagan and Christian antiquity (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V. Němec), about literary and philosophic treatment of mythologic themes in the Middle Ages (K. Smolak, L. Karfíková, A. Vidmanová, W. Engelbrecht), about the remarkable linkage of Renaissance thinking and Christian antiquity as far as myth interpretation is concerned (T. Nejeschleba, F. Karfík), about the early modern perspective on ancient gods (J. Engelbrechtová, J. Bouzek), about the myth as a device of manneristic interpretation of political reality (J. Bažant, M. Štědroň) and about other aspects of the second life of the antique myth in modern times.

Related projects: