Publication details

 

El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo

book coverPráce představuje esperpento španělského spisovatele Ramóna del Valle-Inclána v kontextu vývoje evropského groteskního umění. V první části je rozebráno esperpento v dramatech Světla Bohémy a Parohy dona Friolery. Druhá část práce je věnována diachronnímu popisu vývoje grotesknosti v literatuře a ve výtvarném umění od antiky až po 20. století. Speciální pozornost je věnována poznatkům M. M. Bachtina a W. Kaysera. V třetí části práce identifikuje a prokazuje úzké sepětí mezi grotesknem a esperpentem.... more

Basic information
Original title:El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo
Author:petr polák
Information from University Press
Binding:paperback
Format:176 x 250
Price:81,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Romance Languages and Literatures
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:POLÁK, petr. El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 97 s. ISBN 978-80-210-5670-1.Export BibTeX
@book{971033,
author = {polák, petr},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5670-1},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo},
year = {2011}
}
Type:Monograph

The work presents esperpento of the Spanish writer Ramón del Valle-Inclán in the context of the evolution of European grotesque art. The first chapter of the work discusses esperpento in two dramatic plays: Bohemian Lights and Mr. Punch The Cuckold. The second chapter of the work focuses on the origin and evolution of grotesque literature and painting. Special attention is given to the thoughts of M. M. Bakhtin and W. Kayser. The third chapter tries to demonstrate close relation between grotesque and esperpento. It focuses on the continuos alternation of tragic and comic situations, presence of carnival elements, bipolarization of characters, and deformation of dramatic language, comparison between a human being and an animal or marionette.