Publication details

 

Přednosti a meze rodinného podnikání

book cover Cílem předložené publikace je poukázat na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Vývoj podniků byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku – fáze kreativity, krize vedení a profesionální řízení. Práce je rozdělena do tří metodických částí. První část se zabývá analýzou výzkumů ze zahraničí. Druhá část ověřuje přenositelnost výsledků zahraničních výzkumů do českého prostředí a třetí část analyzuje skupinu rodinných podniků zpracovatelského... more

Basic information
Original title:Přednosti a meze rodinného podnikání
Author:Pavla Odehnalová
Information from University Press
Binding:paperback
Format:148 x 210
Price:199,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Economics
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 144 s. ISBN 978-80-210-5603-9.Export BibTeX
@book{971087,
author = {Odehnalová, Pavla},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5603-9},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Přednosti a meze rodinného podnikání},
year = {2011}
}
Type:Monograph

The main purpose of the publications is to highlight the differences in the development of family and non-family companies in the Czech Republic. The development of enterprises has been pursued within the first three phases of Greiner's theory of organisation growth – phase of creativity, leadership crisis and professional management. The work is divided into three methodological components. The first part deals with the analysis of research from abroad. The second part of verifying the transferability of results of foreign research in the Czech environment and the third part analyses a group of family business of manufacturing and construction industry. Knowledge of family businesses development over time was based on a comparison of the various methodological components. Main method of work is the multiagent simulation which was used for the modelling of business development at the time.