Publication details

 

Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

book coverPublikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické... more

Basic information
Original title:Archaické jevy tradiční kultury na Moravě
Title in English:Archaic Phenomena of Traditional Culture in Moravia
Author:Alena Křížová
Information from University Press
Binding:paperback
Format:176 x 250
Price:300,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Ethnology
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:KŘÍŽOVÁ, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 199 s. Etnologické studie ; 9. ISBN 978-80-210-5684-8.Export BibTeX
@book{971476,
author = {Křížová, Alena},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
keywords = {archaic phenomena; folk culture; architecture;clothing;customs; folk religiosity},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5684-8},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Archaické jevy tradiční kultury na Moravě},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Editorship of scientific publication
Keywords:archaic phenomena; folk culture; architecture;clothing;customs; folk religiosity

Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími příbuznými obory.

The publication focuses on archaic phenomena of folk culture in Moravia, the origins of which can be detected already in the Middle Ages. The ancient layout of a house was preserved in architecture, as well as the usage of primitive construction technologies; natural resources were used for the manufacture of objects of everyday use, functional items of clothing of a very simple cut were preserved until recently. As for customs and rituals and folk religiosity, we can trace pre-Christian elements which were gradually overlaid by newer religious ideas. Specific geographical conditions, historical development, and colonization by other ethnic groups, which determined commercial and cultural contact with neighbouring regions, minimized the influence of cities and the effect of international artistic styles, causing the conservation of some phenomena which form the subject of study of ethnology, in co-operation with other related sciences.

Related projects: