Publication details

 

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Basic information
Original title:Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury
Title in English:Iconographic Sources for the Study of Traditional Culture
Author:Alena Křížová
Information from University Press
Binding:paperback
Format:176 x 250
Price:300,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Ethnology
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:KŘÍŽOVÁ, Alena. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 167 s. ISBN 9788021057661.Export BibTeX
@book{972960,
author = {Křížová, Alena},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {9788021057661},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Editorship of scientific publication

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům je však třeba přistupovat kriticky a posuzovat jejich informační hodnotu v širších souvislostech.

Iconographic records form an integral part of the source basis of a number of social sciences. They are especially important for the study of traditional culture in the Middle Ages and early modern times, since ethnology deals with written sources and material sources dating back to the 18th and 19th centuries. It gains information concerning mostly material culture from pictorial sources: i.e. concerning architecture, agriculture, crafts, clothing, and decorations – which helps to create an idea about the genesis of many phenomena known from as late as the modern times. These valuable sources also need to be approached critically, and their information value needs to be assessed in wider contexts.

Related projects: