Publication details

 

Vztahy v dospívání

book coverPublikace Vztahy v dospívání shrnuje různé aspekty vývoje vztahů dospívajících, kterým nebylo dosud věnováno v tuzemské odborné literatuře mnoho pozornosti. Řada tradičních názorů je revidována a aktualizována, publikace reflektuje změny společensko-historické a kulturní, které mají vliv na průběh a náplň období dospívání. Prezentované studie mají přehledový charakter a autoři do většiny z nich zasazují také výsledky vlastních relevantních výzkumů. Autorský tým je z převážné většiny tvořen pracovníky... more

Basic information
Original title:Vztahy v dospívání
Title in English:Relationships in adolescence
Authors:Petr Macek, Lenka Lacinová
Inferior responsibility:Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.)
Information from University Press
Price:215,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Monograph

The publication resumes various aspects of interpersonal relationships in adolescence. Traditional opinions are revised and updated. The publication deals also with socio-historical changes that affect adolescence. The authors are from Institute for Research on Children, Youth and Family of the Faculty of Social Sciences, Masaryk University.