Publication details

 

Občanské právo hmotné. Multimediální učební text

book cover Předkládaná učební pomůcka tvoří již 3., aktualizované vydání tohoto díla a navazuje tak na předchozí vydání stejnojmenného titulu. Primárně je určena studentům bakalářských studijních programů na Právnické fakultě MU. S ohledem na cílové zaměření se nezabývá jednotlivými problémy občanského práva podrobně, ale pouze nastiňuje základy jednotlivých institutů této materie. Text z tištěné části je zahrnutý i v CD ROM, které je do publikace vloženo. Učebnice se věnuje systematice občanského... more

Basic information
Original title:Občanské právo hmotné. Multimediální učební text
Authors:Josef Fiala, Jan Hurdík, Lenka Dobešová, Kateřina Ronovská
Further information
Citation:FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8.Export BibTeX
@book{975168,
author = {Fiala, Josef and Hurdík, Jan and Dobešová, Lenka and Ronovská, Kateřina},
address = {Brno},
edition = {2. dotisk 3. vyd.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5361-8},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Občanské právo hmotné. Multimediální učební text},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Monograph

Aktualizovaný text se zaměřuje na občanské právo hmotné a je určen především pro studenty bakalářského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Nastiňuje základní vymezení předmětu občanského práva, jeho prameny, věcná a závazková práva. Rozlišena je rovněž odpovědnost v občanském právu, stejně jako převod majetkových práv. K publikaci je přiložen CD-ROM.

The updated text focuses on the Civil Law and It is intended primarily for students of bachelor’s degree at the Law Faculty of Masaryk University. It outlines the basic definition of the subject of civil law, its sources, material and contract law. The resolution is also accountable in civil law, as well as the transfer of property rights. The book is accompanied by a CD-ROM.