Publication details

 

Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV

book cover

Basic information
Original title:Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV
Title in English:Kalokagathia 2011 - Health Education Forum XIV
Author:Petr Kachlík (Ed.)
Inferior responsibility:Kachlík, Petr (ed.)
Further information
Citation:KACHLÍK, Petr. Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. Kachlík, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 799 s. ISBN 978-80-210-5800-2.Export BibTeX
@misc{977211,
author = {Kachlík, Petr},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
keywords = {child; support; prevention; program; risk; school; education; health; pupil; lifestyle},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5800-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Editorství tématického sborníku
Keywords:child; support; prevention; program; risk; school; education; health; pupil; lifestyle

Sborník ze 14. celorepublikové konference Kalokagathie-Fórum výchovy ke zdraví, která se konala v dubnu r. 2011 v Benešově u Prahy, se zabývá problematikou zdraví dětí a mládeže, jeho stavem, rizikovými faktory, podporou a preventivním působením na dětskou populaci. Byly prezentovány výsledky výzkumu různých segmentů životního stylu i projekty primární prevence úspěšně aplikované na školách a zaměřené na zubní zdraví, patologické závislosti, výživové chování, formování žádoucích postojů ke zdravému způsobu života. Rovněž zazněly informace o programech WHO.

Proceedings of the 14th nationwide conference Kalokagathia-Health Education Forum, held in April 2011 in Benešov, deals with the health of children and youth, his status, risk factors, support and preventive action on child population. There were presented research results of various segments of lifestyle and primary prevention projects successfully applied to schools and focused on dental health, pathological addiction, nutritional behavior, the formation of desirable attitudes towards a healthy lifestyle. Also informations on WHO programs were presented.

Related projects: