Kdo jsme?

Centrální řídící struktura společně s Organizačními jednotkami realizuje organizační zajištění projektu CEITEC. Centrální řídící struktura sídlí v Brně, na rektorátě Masarykovy univerzity. Její členy naleznete odkaz do nového oknazde.

Středoevropský technologický institut

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Výsledky centra budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka.

Partnerské instituce

CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Multioborové centrum

CEITEC je vůbec prvním typem vědeckého centra v ČR, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Základní stavební jednotky centra tvoří 63 výzkumných skupin s věcně nebo logicky souvisejícím výzkumným zaměřením, které jsou soustředěny do 7 spolupracujících výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína.

Špičková infrastruktura

Nové moderní laboratoře o rozloze 25 000 m2 vyrostou v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích a v kampusu Vysokého učení technického pod Palackého vrchem. Pořídí se téměř 700 speciálních přístrojů a unikátních zařízení vybraných na základě konkrétních potřeb vědeckých týmů. Instalované špičkové technologie umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Deset sdílených laboratoří umožní úzce specializovaný výzkum, vyšší odbornost, kvalitnější zázemí pro pokročilou výuku a především úzkou spolupráci, a to i mezioborovou. Díky kombinaci znalostí a zdrojů ze šesti participujících institucí je možné dosahovat kvalitních výsledků rychleji a s vyšším zapojením aplikační sféry.

Investice do budoucna pro celý region

CEITEC napomůže současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v  odkaz do nového oknaJihomoravském kraji dosáhnout špičkové úrovně. Přinese nová pracovní místa v perspektivních oborech a vybudování výzkumných laboratoří pro téměř 600 vědeckých pracovníků a více než 1200 studentů. Špičkové přístroje a zařízení budou využívat i vědci a firmy z celé ČR i zahraničí. CEITEC je tak především investicí do budoucna.

Mezinárodní řízení

Systém řízení a interní nastavení centra je inspirováno a nastaveno podle nejvýznamnějších světových vědeckých institutů, nejužší vedení zaštitují zahraniční vědečtí experti, interním jazykem je angličtina. Již existující výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice jsou obsazovány špičkovými experty s mezinárodními zkušenostmi a cíleně se pracuje na získávání zahraničních expertů a návratu úspěšných českých vědců. Základem je pravidelné hodnocení kvality vědeckých výkonů prováděné nezávislým týmem špičkových světových odborníků na danou problematiku. Nezávislé hodnocení dle přísných mezinárodních standardů zajišťuje Koordinační rada a Mezinárodní vědecká rada, jejímiž členy jsou významné osobnosti zahraniční í české vědy.

Financování

Celkový rozpočet centra je 5,246 mld. Kč.

Zdrojem financování je Evropský fond pro regionální rozvoj, z něhož se čerpá prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa č. 1 – Evropská centra excelence, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.