MU Ethics Code (Czech only)

(ve znění účinném od 14.5.2008)

Preambule

Tento Etický kodex shrnuje základní etické požadavky na jednání akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity související s jejich odbornými a akademickými aktivitami, především se vzdělávací, výzkumnou a hodnotitelskou či expertní činností. Tyto požadavky jsou prezentovány jako samozřejmý důsledek obecných a všeobecně uznávaných morálních i formálních zásad chování jednotlivců a skupin ve vyspělé společnosti s přihlédnutím k charakteru vysokoškolského vzdělávání a výzkumné práce. Jsou formulovány s ohledem na společné rysy činností akademických a odborných pracovníků nezávislé na jednotlivých vědních disciplínách. Představují obecné východisko pro obdobné dokumenty fakult a dalších součástí Masarykovy univerzity, které zahrnou oborová specifika. Tento Etický kodex není souborem profesních norem, nepostihuje problematiku vázanou na pracovněprávní zařazení a postavení akademických a odborných pracovníků ani otázky spojené s plněním pracovních a zaměstnaneckých povinností. Etický kodex nemá charakter právního předpisu. Je však morálně závazný pro všechny akademické a odborné pracovníky Masarykovy univerzity, při zachování akademické svobody ve smyslu v něm deklarovaném. Vzhledem k morálním a společenským aspektům postavení akademického pracovníka jako vysokoškolského učitele, vědce, výzkumného a vývojového pracovníka, resp. tvůrčího pracovníka v oblasti umění, a  vzhledem k morálním a společenským aspektům postavení odborného pracovníka, vyplývajícího z jeho působení či spolupůsobení při uvedených činnostech, je respektování norem etického jednání formulovaných v tomto dokumentu na pracovišti i mimo ně oprávněně očekávaným požadavkem pro řádný výkon profese akademického, resp. odborného pracovníka (dále jen pracovník), a to i při deklarativním charakteru dokumentu.

Ustanovení formulovaná explicitně pro oblast výzkumu a vývoje se přiměřeným způsobem vztahují i na uměleckou činnost.

Jednotlivá ustanovení se rovněž přiměřeně vztahují i na činnosti ostatních pracovníků Masarykovy univerzity, které vyžadují přímé spolupůsobení těchto pracovníků v oblastech, jejichž etické aspekty jsou předmětem dokumentu.

Článek 1
Akademická svoboda

(1) K základním akademickým svobodám patří svoboda Masarykovy univerzity jako akademické instituce při vytváření a naplňování celkové koncepce jejího rozvoje a při formulaci a uskutečňování záměrů její vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. Tyto záměry musí být uskutečňovány ve shodě s obecnými morálními principy a ve shodě s obecně uznávanými zvyklostmi etiky práce při vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti.

(2) Akademickou svobodou pracovníků se rozumí především svobodná vůle a rozhodování ve výuce studentů, svoboda v sebevzdělávání, svoboda vědeckého bádání včetně volby problematiky a metodiky výzkumu. Tyto aspekty akademické svobody musí být uplatňovány pouze

a) v plném souladu s koncepcí rozvoje a  zaměřením vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti Masarykovy univerzity,

b) ve shodě s obecnými morálními principy a s obecně uznávanými zvyklostmi etiky práce při vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti,

c) ve shodě s pravidly etického jednání, vyjádřenými i v tomto kodexu,

d) při respektování omezení daných zvláštními podmínkami výzkumu.

(3) Důležitým aspektem akademické svobody pracovníka je princip svobodného vyjádření názoru a svobodné komunikace.

Článek 2
Obecné požadavky etického jednání

(1) Pracovník se při svém působení na pracovišti i mimo ně řídí mravními principy a zásadami obecně uznávanými ve společnosti.

(2) Dalšími obecnými požadavky etického jednání se v souvislosti s akademickými činnostmi rozumí zejména

a) dodržování etických zásad respektujících oborová specifika,

b) dodržování obecně uznávaných zvyklostí etiky práce při vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti,

c) dodržování relevantních etických pravidel kodifikovaných na institucionální, oborové nebo národní úrovni, v případě mezinárodní spolupráce na mezinárodní úrovni,

d) odmítavý postoj vůči neetickému jednání ve vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti,

e) vnitřní poctivost při vlastní výuce a výzkumné a vývojové práci, včetně trvalého sebevzdělávání a rozvíjení vlastních schopností vysokoškolského učitele a vědce,

f) zaujímání postojů sledujících prospěch vzdělávání, výzkumu a vývoje jako samozřejmé součásti života vyspělé společnosti,

g) podpora principu akademické svobody a netolerance vůči jeho porušování či zneužívání,

(3) Pracovník nevyužívá svého postavení, ať již akademického nebo na jakékoli úrovni organizační struktury, k prospěchu osobnímu nebo třetích osob, ani k jakémukoli typu diskriminace. Staví se kriticky k projevům zneužívání postavení ve svém okolí.

(4) Pracovník respektuje rovná práva všech na možnosti přístupu k informacím, vzdělání a zaměstnání. V mezích svých možností a v rámci platných předpisů

a) dbá na odstraňování bariér vedoucích k diskriminaci a exkluzi,

b) přispívá k zajištění rovných příležitostí pro smyslově a pohybově postižené osoby respektováním jejich specifických komunikačních nároků a vytvořením potřebných technických a organizačních podmínek,

c) podporuje pozitivní postoje akademické veřejnosti vůči postiženým vedoucí k usnadnění jejich samostatné a plnohodnotné účasti na akademickém a veřejném životě.

Článek 3
Vzdělávání

(1) Pracovník je odpovědný za kvalitu vlastní výuky studentů a výchovy mladých vědeckých pracovníků a jejich přizpůsobení aktuálním výsledkům vědeckého poznání.

(2) Pracovník respektuje nutnost sebevzdělávání s cílem dosažení co nejvyšší kvality výuky a výzkumu.

(3) Pracovník nezištně předává obecně známé i vlastní poznatky studentům a mladým vědeckým pracovníkům a poskytuje jim při tom osobní příklad naplňování morálních zásad ve vzdělávání, výzkumu a vývoji.

(4) Při výuce pracovník explicitně projevuje postoje a způsoby jednání umožňující založení vztahu učitel-student na vzájemném respektu a důvěře. Vede výuku způsobem demonstrujícím správný vztah k akademické svobodě a  podporujícím rozvíjení samostatného a kritického myšlení studentů.

(5) Při vlastní výuce, hodnocení požadavků výuky, zkoušení, i při jakémkoli dalším kontaktu se studenty na půdě univerzity přistupuje pracovník ke studentům objektivně a nezaujatě. Svým jednáním se studenty podporuje žádoucí úroveň kolegiálních vztahů na univerzitě.

Článek 4
Výzkum a vývoj

(1) Pracovník zásadně preferuje a prosazuje pojetí výzkumné a vývojové činnosti, tj. jejího zaměření, uskutečňování a využívání jejích výsledků, jako prostředku ke zvyšování úrovně poznání ve prospěch společnosti a prostředku aktivního sebevzdělávání zaměřeného na kvalitu výuky studentů a mladých vědeckých pracovníků.

(2) Pracovník

a) považuje za samozřejmé zpřístupnit výsledky své výzkumné a vývojové, činnosti na úrovni zveřejnění a za podmínek obvyklých pro daný obor,

b) přijímá odpovědnost za kvalitu a hodnověrnost výsledků své výzkumné a vývojové činnosti,

c) poskytuje osobní příklad naplňování etických zásad při výzkumné a vývojové činnosti, jíž se účastní studenti.

(3) V souvislosti s vlastní výzkumnou a vývojovou činnosti a při jejím uskutečňování akceptuje pracovník vlastní odpovědnost za

a) volbu tématiky výzkumu a vývoje z hlediska přínosu k vědeckému poznání, zejména pokud jde o opakování již prozkoumané výzkumné tématiky, volbu témat vyžadující enormní náklady ve srovnání s očekávaným přínosem dosažitelných výsledků, apod.,

b) nepředpojatost při výzkumu a přiměřenost volby výzkumné metodiky,

c) reprodukovatelnost výsledků výzkumu a vývoje a korektnost postupů jejich dalšího zpracování včetně přiměřeného způsobu archivace dat při respektování předpisů nebo závazků vyšší úrovně při archivaci dat,

d) korektnost interpretace výsledků výzkumu a vývoje, jak vlastních, tak jiných výzkumných pracovníků,

e) efektivní využívání finančních prostředků i personálních zdrojů.

Článek 5
Týmová práce

(1) Morální povinností každého pracovníka je přispívat vlastním přínosem k tvorbě výsledků týmového výzkumu a souběžnému rozvíjení všech důležitých oblastí výzkumné a vývojové problematiky týmu, jehož je členem.

(2) Pracovník jako člen výzkumného týmu uznává duševní, hmotný a praktický přínos ostatních členů týmu k výsledkům týmové práce.

(3) Pracovník považuje za samozřejmé přispívat svou výzkumnou činností k dosažení efektu konstruktivní interference ve výzkumné činnosti týmu zejména

a) objektivním přístupem k výzkumu a vývoji členů týmu,

b) objektivním kritickým přístupem k vlastním výsledkům,

c) ochotou k věcné odborné diskusi a respektováním názorů členů týmu,

d) kolegiálním odborným i osobním postojem,

e) samozřejmou ochotou zapojit do týmové práce studenty jako rovnocenné partnery.

Článek 6
Plánování projektů vzdělávání, výzkumu a vývoje

(1) Při plánování projektů vzdělávání, výzkumu a vývoje je pracovník povinen zejména

a) uplatňovat obecně uznávané korektní postupy při získávání externích grantů i interní finanční podpory,

b) dbát při výzkumné a vývojové činnosti na udržování korektních vztahů v interakci s podnikatelskou sférou,

c) předcházet konfliktům zájmů při získávání finanční podpory a čelit jim explicitním oznámením možnosti jejich vzniku v případě své osoby,

d) převzít odpovědnost za účelné plánování rozpočtu finančních prostředků a prosazovat vytváření jasných a kontrolovatelných pravidel pro jejich využívání.

Článek 7
Zveřejňování výsledků

(1) Při zveřejňování výzkumných výsledků je pracovník povinen respektovat, vedle samozřejmého dodržování zákony ustanovených autorských pravidel, i publikační a další pravidla pro zveřejňování a poskytování výsledků výzkumu a vývoje standardně zavedená podle oborových zvyklostí a zavedených vztahů s podnikatelskou sférou.

(2) Pracovník dodržuje etická pravidla související s respektováním duševního vlastnictví, zejména

a) vědomí spoluautorské odpovědnosti za obsah společné práce více autorů,

b) respektování duševního vlastnictví druhých,

c) odmítání plagiátorství, falšování a zneužívání výsledků, zadržování výsledků v případě výzkumu a vývoje financovaného z veřejných prostředků,

d) respektování relevantních pravidel kolegiality (čl. 9),

e) korektnost při aplikování a přenosu technologií.

(3) Pracovník uplatňuje objektivní přístup při posuzování vlastního autorského podílu a podílu druhých při vykazování autorství, a to zejména při posuzování tvůrčího přínosu k zveřejňovanému výsledku a zhodnocení kvality a míry přispění k samotnému provedení výzkumu, který vedl k dosažení výsledku.

(4) Při jakémkoli způsobu zveřejňování výsledků považuje pracovník za samozřejmé

a) zabezpečit objektivnost vlastního zhodnocení významu literárních a dalších informačních zdrojů využitých pro dosažení zveřejňovaného výsledku včetně povinnosti jejich přesného citování v případě jejich využití,

b) převzít odpovědnost za pravdivost údajů a korektnost interpretací předkládaných v rámci zveřejnění či uplatnění výsledků,

c) provést korekci dodatečně zjištěných chybných dat, výsledků či interpretačních závěrů na téže úrovni zveřejnění, na které byly předloženy,

d) kriticky zhodnotit přínos členění výsledků, resp. modifikovaných či doplněných výsledků, výzkumu a vývoje do několika zveřejněných prací.

Článek 8
Hodnotitelská a expertní činnost

(1) Při hodnotitelské a expertní činnosti usiluje pracovník o nezaujatý a nepředpojatý přístup při posuzování přihlášek projektů, rukopisů článku, účelových prací (habilitačních, disertačních, diplomových), zpráv a dalších dokumentů tak, aby vyjádření byla

a) odborně fundovaná v oboru, v němž je posuzovatel odborníkem,

b) zakončená jasným a explicitním stanoviskem k úrovni hodnoceného podkladu,

c) zásadně osobní avšak osobně nezaujatá a neovlivněná jakýmkoli vnějším tlakem.

(2) Jako hodnotitel respektuje pracovník důvěrnost informací souvisejících s jeho hodnotitelskou a expertní činností.

(3) Pracovník dále

a) odpovědně zvažuje svůj souhlas s převzetím úkolu vypracovat hodnocení, zejména v souvislosti s výsledkem vlastního kritického posouzení etického aspektu kritérií a pravidel zadavatele hodnocení, v případě souhlasu s provedením hodnocení pak respektuje pravidla zadavatele,

b) přistupuje k hodnocení bez jakékoli snahy o využití postavení posuzovatele nebo využití údajů uvedených v posuzovaném materiálu k jakémukoli druhu osobního zvýhodnění nebo ve prospěch či neprospěch jiných osob,

c) objektivně a kriticky posoudí svůj vlastní možný konflikt zájmů při hodnotitelské a expertní činnosti a odmítne vypracování posudku v případě existence tohoto konfliktu.

(4) Jako člen výběrových komisí při přijímání nových zaměstnanců prosazuje pracovník otevřenost těchto řízení.

Článek 9
Zásady kolegiálního chování

(1) Pracovník se řídí zásadami kolegiálního chování ke spolupracovníkům a dalším pracovníkům MU, spočívajícími v respektování jejich osobnosti, práva na vyjádření nezávislého odborného názoru a práva svobodné volby vlastního přístupu k akademickým činnostem, za předpokladu, že tato volba je v souladu s normami obvyklými v daném oboru a s tímto kodexem.

(2) K zásadám etického jednání pracovníků patří kolegiální chování ke studentům, založené na respektování

a) osobnosti studentů,

b) principu svobody přístupu ke vzdělání,

c) postavení studentů jako právoplatných a rovnocenných členů akademické obce,

d) tvůrčí práce studentů prostřednictvím uznání jejich rovnocenného postavení autorů nebo spoluautorů při uplatňování a zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje,

e) důstojného postavení studentů v případě jejich pomoci při výuce jiných studentů přesahující svým rozsahem rámec studijních povinností, a to formou odpovídajícího ohodnocení jejich práce, včetně materiálního.

(3) Pracovník odmítá nekolegiální projevy, projevy diskriminace, či projevy nátlaku založeného na funkčním postavení. Neuplatňuje postoj falešné kolegiality spočívající v toleranci k případům porušování obecných morálních principů a pravidel tohoto kodexu.

(4) Pracovník zastává kolegiální přístup k týmové práci založený na

a) vzájemné důvěře a informovanosti při výzkumu a vývoji a při zveřejňování jejich výsledků,

b) respektování duševního vlastnictví a objektivním posouzení tvůrčího přínosu vlastního i ostatních, zejména při zveřejňování společných výsledků týmu.

Článek 10
Vztah loajality k univerzitě

Pracovník je loajální k univerzitě. Loajalitou se v tomto smyslu rozumí respektování skutečnosti, že o výsledky výzkumné a vzdělávací činnosti pracovníka získané na půdě univerzity při využití jejího technického a personálního zázemí se nezasloužil výhradně pracovník. Poskytování těchto výsledků třetím institucím či osobám s cílem osobního prospěchu pracovníka se považuje za neetické jednání.

Článek 11
Vztah k veřejnosti

Samozřejmým posláním pracovníka je šířit vzdělanost a vědecké poznání, podporovat obecnou osvětu o výsledcích výzkumu a vývoje v odborné i laické veřejnosti, informovat veřejnost o možných vlivech prováděného výzkumu na životní prostředí a na životní, tj. materiální i sociální, podmínky obyvatel obecně.

Článek 12
Správa dat a využívání informačních technologií

(1) Pracovník, zejména jako řešitel projektů, správce dat evidenčních databází, apod. respektuje požadavek ochrany osobních dat. Osobní data pracovníků jsou sdělována pouze tehdy, mají-li vztah k výkaznictví v oblasti výzkumu a vývoje, některá osobní data jsou chráněna, např. rodné číslo a adresa bydliště.

(2) Pracovník zachází se svěřenými daty, zejména daty o výzkumu a vývoji, evidenci studia, osobními daty, způsobem minimalizujícím možnosti jejich zneužití.

(3) Pracovník nakládá s informačními systémy MU s vědomím povinnosti využívat jich výhradně ke zvýšení kvality akademických činností, nikoli k soukromému prospěchu vlastnímu či dalších osob.

Článek 13
Projednávání případů porušení etiky

(1) Projednávání neetického jednání probíhá standardně po linii organizační struktury s možností předložení případu k posouzení Etické komisi MU v kterékoli fázi jeho projednávání.

(2) Bylo-li projednáním případu shledáno, že došlo k porušení obecných morálních principů nebo pravidel tohoto kodexu, lze případ přiměřeným způsobem zveřejnit.

Článek 14
Etická komise MU

(1) K posouzení případů porušení obecných morálních principů nebo pravidel tohoto kodexu, které se vymykají rámci organizační struktury MU nebo které nebyly na její úrovni vyřešeny, je ustavena Etická komise MU, kterou jmenuje rektor. Etická komise je stálým poradním orgánem rektora. Rektor dále jmenuje předsedu komise.

(2) Jednání etické komise se řídí jejím jednacím řádem, který na návrh předsedy komise schvaluje rektor.

(3) K projednávání konkrétního případu může Etická komise ustavit další členy ad hoc, a to podle povahy posuzovaného případu a možností oborových specifik.

(4) Etická komise konstatuje, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl případ předložen, zda došlo k porušení obecně uznávaných morálních zásad, resp. pravidel tohoto kodexu. Ve zvláště komplikovaných případech může rektor na žádost předsedy komise lhůtu prodloužit. V takovém případě stanoví rektor definitivní termín.