Kontrolní odbor

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2015
Masarykova univerzita
Rektorát
Kontrolní odbor
Korespondenční adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Sídlo:rektorát, areál Žerotínovo náměstí 9, Brno-město, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1021
Fax:549 49 1060
E-mail:vedkontrol@rectdotmunidotcz

Vedoucí pracoviště:
JUDr. Naděžda Horynová

 

Do rozsahu působnosti Kontrolního odboru náleží:

 • plánování a výkon profesně prováděné vnitřní kontrolní činnosti v rámci MU,
 • vytváření koncepce vnitřní kontrolní činnosti a vyhodnocování její účinnosti s akcentem na právní rizika a monitoring legislativních změn,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti systému vnitřních kontrol v rámci MU,
 • kontrola dodržování obecně závazných právních norem, rezortních předpisů, vnitřních řídicích a organizačních norem MU,
 • metodika vyřizování stížností, podnětů a petic v rámci MU,
 • poskytování konzultační a metodické pomoci v rámci své působnosti,
 • šetření stížností, podnětů a petic podaných rektorovi nebo odboru, vedení centrální databáze stížností na MU,
 • tvorba kontrolních záměrů a realizace specializovaných tématických kontrol,
 • provádění specializovaných tématických kontrol,
 • analýza zjištěných nedostatků, zpracování návrhů nápravných opatření v působnosti odboru v rámci MU,
 • monitoring plnění přijatých nápravných opatření v působnosti odboru v rámci MU,
 • provádění mimořádných kontrol a šetření vyžádaných orgány činnými v trestním řízení,
 • zastupování MU v trestním řízení, podávání trestních oznámení a opravných prostředků,
 • vedení centrální evidence externích kontrol uskutečněných na MU včetně reportingu,
 • účast při zahájení a projednání výsledků externích kontrol na MU,
 • koordinace součinnosti poskytované externím kontrolním orgánům, právní podpora námitkového řízení,
 • zajištění agendy bezpečnostního ředitele.