Ministerstvo životního prostředí

odkaz do nového oknaMinisterstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, vodních zdrojů a jakosti podzemních a povrchových vod, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a pro státní ekologickou politiku.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na MU

Metodické řízení