Detail projektu

 

Biofyzikální výzkum struktur a funkcí biomolekul (BVSFB)

Kód projektu:MUNI/A/1046/2009
Období řešení:1/2010 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Člen realizačního týmu:Bc. Michal Burián
Mgr. Tomáš Hošek
prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.
Mgr. Karel Kubíček, PhD.
RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Mgr. Veronika Šubertová
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Za účasti studentů bude rozvíjen výzkum v oblasti studia protinádorových léčiv a jejich interakcí s biomakromolekulami jako jsou MutS nebo tubulin pomocí technik jako jsou NMR, FRET, ATR FT IR, AFM a počítačového modelování. V oblasti studia membrán a jejich interakcí s biomolekulami budou používány takové, převážně optické metody, techniky jako je elipsometrie, infračervená spektroskopie, Ramanův rozptyl a také AFM. Výzkum biomembrán bude soustředěn na vytvoření modelových systémů jedno- a více-vrstvých membrán (např. z fosfatidilcholinu) a zkoumání vlivu tloušťky membrány na vlastnosti jako je permeabilita, pružnost apod. Výše uvedené příklady byly spíše experimentálního charakteru, v teoretické oblasti budou rozvíjeny metody a programy pro studium interakcí mezi proteinem a ligandem a jejich vhodnou evaluaci. V oblasti teoretického studia nukleových kyselin bude aplikována široká škála nejmodernějších počítačových technik od klasických molekulových simulací přes kvantově-chemické přístupy až po kombinované kvantově-klasické (hybridní) metody, vše doplněné přístupy bioinformatickými. Výzkum bude soustředěn na objasnění reakčních mechanismů ribozymů, studium dynamických funkčních center ribosomu, studium možných prebiotických chemických reakcí a vývoj metodik. Studenti se na navrhovaných tématech podílí v rámci svých diplomových prací a témata se budou dále pravděpodobně vyvíjet v práce disertační. Témata jsou zaměřena na aktuální vědeckou problematiku a je tudíž logickým předpokladem, že výstupy tohoto výzkumu a těchto prací budou publikovány v zahraničních impaktovaných časopisech a budou prezentovány ve formě posterů na konferencích.