Detail projektu

 

Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi

Kód projektu:NT11218-6/2010 (kód CEP: NT11218)
Období řešení:9/2010 - 12/2015
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Středoevropský technologický institut
Řešitel na MU:prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Člen realizačního týmu:prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Na variabilní prognóze chronické lymfatické leukémie (CLL) se podílí řada faktorů, z nichž významný klinický vliv mají především abnormality spojené s rezistencí na léčbu. Předpokládáme, že v průběhu onemocnění CLL dochází k poruchám v regulaci exprese microRNA, které se podílí na progresi onemocnění. Pro detailní popsání mechanismů, jimiž se miRNA účastní odpovědi na léčbu, bude analyzována exprese miRNA u vzorků od pacientů před a během podávání cytostatické léčby (režim FCR). Expresní profily budou korelovány s klinickou odpovědí na léčbu. Analýza bude doplněna in vitro experimenty, v nichž budou CLL vzorky rozděleny na chemo-senzitivní a chemo-rezistentní a provedena expresní analýza miRNA (microarrays a Real-Time PCR). Stejně jako u protein-kódujících genů může docházet u nádorů také k strukturálním změnám microRNA genů. Dalším cílem projektu je proto studium mutací a chromozomálních přestaveb v miR genech u CLL a srovnání se zdravými kontrolními vzorky (Affymetrix GeneChip CustomSeq Array).