Publication details

 

Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle

Basic information
Original title:Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle
Authors:Tamara Váňová, Nina Hrtoňová, Andrea Pokorná
Further information
Citation:VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ a Andrea POKORNÁ. Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 64 s. ISBN 978-80-210-6120-0.Export BibTeX
@misc{1089255,
author = {Váňová, Tamara and Hrtoňová, Nina and Pokorná, Andrea},
address = {Brno},
edition = {1},
keywords = {e-learning, online teaching materials, online teaching activities, Moodle},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-6120-0},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:e-learning, online teaching materials, online teaching activities, Moodle

Tato metodická příručka se týká přípravy a pedagogického využití modulů tzv. studijních činností v LMS Moodle, které díky svým bohatým zpětnovazebním možnostem tvoří základ distanční výuky. Konkrétně popisuje, jak vytvořit a používat modul Anketa, různé formáty Úkolů, Databáze, Dotazník, Fórum, Přednáška, Slovník a Test. Věnuje se modulu Test, jednotlivým typům testových položek a statistickými nástroji systému, které umožňují položkovou analýzu s řadou automaticky vypočítávaných parametrů, bez nichž vytváření kvalitních testů není myslitelné. Správně koncipované položky a celé testy patří k základním ukazatelům správně postavených e-learningových kurzů. Důraz je kladen i na tvorbu modulů Přednáška a Slovník. Materiál je doplněn pedagogickými radami, jak jednotlivé moduly využívat i pro různé kolaborativní činnosti, které tvoří základ konstruktivistických přístupů, na jejichž základě je Moodle programován.

Methodological manual covers the preparation and use of teaching modules, specifically the so-called Activities in LMS Moodle, which form the basis of distant learning thanks to its rich possibilities of feedback. Specifically, the manual describes how to create and use the Choice module, different formats of Assignments, Database, Journal, Forum, Lesson, Glossary and Test. Most attention is focused to the Module Test, namely the various types of test items and the statistical tools that allow item analysis and automatically calculates a number of parameters without which the creation of quality tests are not possible. Properly designed items and whole tests are fundamental indicators of a correctly built e-learning course. Emphasis is also placed on creating modules Lesson and Glossary. The material is supplemented by pedagogical advice on how to use the modules for various collaborative activities that form the basis of constructivist approaches on the basis of which Moodle is programmed.

Related projects: