Publication details

 

Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?

Basic information
Original title:Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?
Title in English:Psychological Identity Research: Exhausted or Inexhaustible Topic?
Author:Petr Macek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Chapter of a book
Keywords:identity; psychological research on identity

Stať se zaměřuje na možnosti psychologického zkoumání identity. První část je věnována možnostem zkoumání identity v rámci uvažování o subjektivitě, tzv. činném já a o procesu vztahování se k já (selfing). Zde je možno uvažovat o dimenzích, které jsou relevantní konstruktu identity a které je možné operacionalizovat, konkrétně vědomí odlišnosti a zážitek vlastní jedinečnosti, vědomí kontinuity a konzistence vlastní zkušenosti. Další část stati je věnována vztahu identity a tzv. závazku (commitment) a problému autentičnosti a pravdivého já. V závěrečné části je identita začleněna do koncepcí celoživotního utváření osobnosti (life span psychology), akcentován je procesuální přístup a je upozorněno na skutečnost, že psychologický výzkum jednotlivých aspektů identity (osobnostní, sociální, vývojový) probíhá často izolovaně, bez vzájemné provázanosti.

Possibilities of psychological research of identity are described. Following concepts are discussed: working self, selfing, continuity, uniqueness, consistency. Relationships among personal, social and developmental aspects of identity are emphasized

Related projects: