Publication details

 

Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií

Basic information
Original title:Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Title in English:Impact of cancer/testis antigens /(CTA) expression in multiple myeloma (MM) and monoclonal gammapathy (MGUS)
Authors:Jana Nečasová, Jitka Kadlecová, Renata Spěšná, Miroslav Penka, Roman Hájek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Genetics and molecular biology
Type:Article in Periodical
Keywords:multiple myeloma; monoclonal gammapathy; cancer/testis antigen

Rodina lidských MAGE genů, které patří mezi tzv. nádorové testikulární antigeny (CTA), kóduje produkty, které mohou být rozpoznávány autologními cytotoxickými T lymfocyty. Pro skupinu CTA je charakteristická exprese u mnoha typů nádorů, v normální zdravé tkáni exprese těchto antigenů popsána nebyla s výjimkou varlete a placenty. CT antigeny jsou hojně exprimovány u MM a tím reprezentují vhodné kandidáty pro nádorově specifickou imunoterapii MM. Korelace mezi expresí těchto genů a stádiem onemocnění je již známá. Analyzovali jsme expresi genů MAGE-A1 a MAGE-A3 v kostní dřeni u souboru pacientů s monoklonální gamapatií (MGUS) a u pacientů časného a pokročilého stádia mnohočetného myelomu (MM).

The human MAGE gene family which is a group of "cancer/testis antigens" (CTA) encodes products that can be recognized by autologous cytotoxic T cells. CT antigens are expressed in several malignant tumors, but not in normal tissues except for testis and placenta. CT antigens are frequently expressed in MM and represents promising candidates for cancer- specific immunotherapy in multiple myeloma. An obvious correlation between the expression of these genes and the stage of the disease has been observed. We examined the expression of MAGE-A1 and MAGE-A3 in bone marrow in a group of patiens with monoclonal gammapathy and in patients with early and advanced stage of the multiple myeloma.

Related projects: