Publication details

 

Temperament a hodnoty

Basic information
Original title:Temperament a hodnoty
Title in English:Temperament and values
Authors:Vladimír Smékal, Jana Řehulková
Further information
Citation:SMÉKAL, Vladimír a Jana ŘEHULKOVÁ. Temperament a hodnoty. Olomouc 23. - 24. 10. 2008: Mládež a hodnoty, 2008.Export BibTeX
@misc{808419,
author = {Smékal, Vladimír and Řehulková, Jana},
address = {Olomouc 23. - 24. 10. 2008},
keywords = {temperament values personality leisure time},
language = {cze},
location = {Olomouc 23. - 24. 10. 2008},
publisher = {Mládež a hodnoty},
title = {Temperament a hodnoty},
url = {http://ivdmr.fss.muni.cz/info/download.php?soubor=108},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
WWW:link to a new windowhttp://ivdmr.fss.muni.cz/info/download.php?soubor=108
Type:R&D Presentation
Keywords:temperament values personality leisure time

Temperament se běžně považuje za složku osobnosti, která reguluje průběh prožívání a jednání. Z mnoha pozorování a výzkumů vyplývá, že existuje souvislost mezi vyhraněnými temperamentovými komponentami a zaměřeností člověka. V této studii budeme výzkumně ověřovat vztahy mezi komponentami klasické (hippokratovsko-galenovské teorie temperamentu a některými hodnotovými orientacemi u dospívajících. Dosavadní poznatky podporují následující hypotézy: Pro sangviniky je charakteristická orientace na úspěch a sociální vztahy, pro flegmatiky orientace na klid a , pro melancholiky na jistotu a bezpečí, pro choleriky na čin, vliv a moc. V předložené studii hledáme další souvislosti na respondentech sledovaných v rámci projektu ELSPAC u třináctiletých adolescentů. Ověřené výsledky mohou být využity v realizaci programů etické i křesťanské výchovy.

A temperament is commonly considered as a component of a personality, which regulates the course of experiencing and behaviour. It has emerged, from lots of observations and researches, that there is a connection between selected temperamental components and humans orientation. In the study, we will verify by research relations between components of classical (Hippocrates-Gallen) theory of temperament and some value orientations in adolescents. Existing observations support following hypotheses: Sanguine persons are characterized by orientation to success and social relations, phlegmatic by orientation to calm, melancholic to sureness and security, choleric to action, influence and power. In the presented study we search for other connections between respondents observed within the project ELSPAC in thirteen-year-old adolescents. Verified results can be used in the realization of programmes of ethic and religion education.

Related projects: