Publication details

 

Europeizace finančního práva

book cover

Basic information
Original title:Europeizace finančního práva
Title in English:Europenization of the Financial Law
Authors:Dana Šramková, David Sehnálek
Further information
Citation:ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizace finančního práva. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1.Export BibTeX
@inproceedings{871516,
author = {Šramková, Dana and Sehnálek, David},
address = {Brno},
booktitle = {Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings},
keywords = {Financial law; Customs law; Europeanisation; EU law; Principles of creating financial law; Fiscal part of the financial law; Non-fiscal part of the financial law; Directives; Regulations},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4990-1},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Europeizace finančního práva},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:Financial law; Customs law; Europeanisation; EU law; Principles of creating financial law; Fiscal part of the financial law; Non-fiscal part of the financial law; Directives; Regulations

Vliv práva EU je v členských zemích patrný takřka v celém systému právních odvětví. Finanční právo pak nepředstavuje výjimku. Vliv europeizace lze přitom vysledovat de facto ve všech subodvětvích fiskální i nefiskální části finančního práva - od práva rozpočtového, přes právo daňové a celní až po právní úpravu práva měnového, devizového a vlastně celé oblasti finančních trhů. V některých případech jsou základní kodexy právní úpravy daných subodvětví na národní úrovni tvořeny tu více, tu méně zdařilými překlady směrnic. V oblastech jako je celní právo pak hrají prim přímo aplikovatelná nařízení. Předložený text se však nezabývá detailním rozborem konkrétních projevů europeizace finančně právních subodvětví a institutů. Cílem autorů bylo zpracovat materii z pohledu obecné části finančního práva, konkrétně pak rozebrat otázku vlivu práva EU na finanční právo z pohledu základních zásad tvorby finančního práva.

The influence of the European Union law is notable almost in legal branches of the Member States. The financial law is, of course, not an exception. Significant effects of Europeanization can be observed within both the whole fiscal and non-fiscal part of the financial law from the budget law, the tax and customs law to the legal regulation of monetary system, foreign exchange, and financial market. In some cases, the main codes of regulation of those financial sub-branches have been created as more or less successful translation of the directives. In other areas such as customs law dominates the directly applicable regulations. Our paper, however, does not address the detailed analysis of specific manifestations of Europeanization of the financial law and all its institutes. Its aim is to describe this issue from the general point of view, especially to analyze the impact of the EU law from the perspective of the fundamental principles of financial law legislation process.

Related projects: