Publication details

 

Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem

book cover

Basic information
Original title:Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem
Title in English:Integrated Science 1 - Going by car
Authors:Hana Svatoňová, Irena Plucková, Darina Foltýnová, Iva Frýzová, Jaromír Kolejka, Libor Lněnička, Vladislav Navrátil, Aleš Ruda, Boris Rychnovský, Jindřiška Svobodová
Further information
Citation:SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.Export BibTeX
@misc{873288,
author = {Svatoňová, Hana and Plucková, Irena and Foltýnová, Darina and Frýzová, Iva and Kolejka, Jaromír and Lněnička, Libor and Navrátil, Vladislav and Ruda, Aleš and Rychnovský, Boris and Svobodová, Jindřiška},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {Science, environmental education},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5105-8},
publisher = {MUNI Press},
title = {Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem},
url = {http://www.ped.muni.cz/prirodoveda},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowhttp://www.ped.muni.cz/prirodoveda
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:Science, environmental education

Jedná se o odborný a syntetický text pro učitele na téma Jezdíme autem. Autoři se zamýšlejí nad širšími souvislostmi automobilové dopravy – její historií, principem fungování, výrobou aut a jejím rozmístěním ve světě, potřebou paliva, jeho těžbou, zpracováním a přepravou, souvisejícími ekologickými dopady dopravy na krajinu a ovzduší apod. Text je pojat integrovaně a kreativně s ohledem na rozvoj syntetického myšlení čtenáře. Každou podkapitolu uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Podporou zavedení do praxe je i zpracovaná tabulka vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.

Teacher s book encompasses scientific text dealing with Going by car topic. Authors ponder on wider relationship of automobile transport – history, functioning, automobile manufacturing and its world distribution, need of fuel, oil production, processing and transport, related ecological impact on the landscape and climate. Text is globally and creatively conceived having regard to synthesis development. Each chapter is replenished with questions and links to specific worksheets. Table dedicated to chapter relations to cross-section themes of new curriculum document is also a part of this publication.

Related projects: