Publication details

 

Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele

Basic information
Original title:Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele
Title in English:Evaluation of cartographic symbol sets in the context of user’s personality
Authors:Zbyněk Štěrba, Zdeněk Stachoň, Čeněk Šašinka, Jiří Zbořil, Šárka Březinová, Václav Talhofer
Further information
Citation:ŠTĚRBA, Zbyněk, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ZBOŘIL, Šárka BŘEZINOVÁ a Václav TALHOFER. Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele. Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie, Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2011, roč. 99/57, č. 8, s. 173-182. ISSN 0016-7096.Export BibTeX
@article{957976,
author = {Štěrba, Zbyněk and Stachoň, Zdeněk and Šašinka, Čeněk and Zbořil, Jiří and Březinová, Šárka and Talhofer, Václav},
article_location = {Praha},
article_number = {8},
keywords = {Cognitive style evaluation experimental testing map symbol symbol sets},
language = {cze},
issn = {0016-7096},
journal = {Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie},
title = {Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele},
volume = {99/57},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Article in Periodical
Keywords:Cognitive style evaluation experimental testing map symbol symbol sets

Kvalita rozhodovacích procesů – tj. rychlost a správnost rozhodování – při řešení různých krizových situací (živelních pohrom, průmyslových havárií apod.) závisí mimo jiné na kvalitě použité vizualizace prostorových dat. Přitom většina rozhodovacích úloh v těchto situacích má prostorovou souvislost. V předkládaném příspěvku je prezentována studie, v jejímž rámci byly porovnávány dvě varianty znakových sad vytvořených pro účely dynamické vizualizace prostorových dat v oblasti krizového řízení. Znakové sady byly hodnoceny z několika hledisek. Byl sestaven test, v jehož první části byly zkoumány percepční vlastnosti znaků. Studována zde byla především schopnost znaku zachytit pozornost uživatele (vyhledání znaku v mapě). Ve druhé části testu pak byly zkoumány asociativní charakteristiky znaku. Součástí testové baterie byl i psychologický test, kterým byl zjišťován preferovaný kognitivní styl jedince. Cílem testování bylo rozhodnout, která ze dvou sad mapových znaků je pro daný účel vhodnější, případně zda vhodnost použití některé ze znakových sad závisí na kognitivním stylu uživatelů.

Quality of decision making processes – i.e. speed and correctness of deciding – when solving various emergency situations (natural disasters, industrial accidents, etc.) depends among other things on quality of used visualization of spatial data. At the same time, most decision making tasks in such situations contain spatial aspect. In the paper, a study is presented in which two versions of symbol sets created for purposes of dynamic visualization of spatial data in the area of emergency management are compared. The symbol sets were evaluated from several view points. A test was compiled and in its first part perceptional aspects of symbols were analyzed. This part was focused mainly on the ability of symbols to attract attention of users (localization of symbol in map). In the second part of the test, associative characteristics of symbols were studied. The test also included a psychological section in which preferred cognitive styles of respondents were investigated. The aim of testing was to determine which symbol set is more suitable for the given purpose and whether suitability of any symbol set depends on cognitive styles of users.

Related projects: