Publication details

 

Aplikácia vybraných modelov teórie firmy

Basic information
Original title:Aplikácia vybraných modelov teórie firmy
Title in English:Aplication of chosen models according to theory of firm
Author:Peter Marinič
Further information
Citation:MARINIČ, Peter. Aplikácia vybraných modelov teórie firmy. In Ing. Pavel Jedlička, CSc.. Hradecké ekonomické dny 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2012. s. 183-187, 5 s. ISBN 978-80-7435-171-6.Export BibTeX
@inproceedings{969908,
author = {Marinič, Peter},
address = {Hradec Králové},
booktitle = {Hradecké ekonomické dny 2012},
edition = {1. vyd.},
editor = {Ing. Pavel Jedlička, CSc.},
keywords = {theory of firm, market structure, profit maximization, turnover maximization},
language = {sla},
location = {Hradec Králové},
isbn = {978-80-7435-171-6},
pages = {183-187},
publisher = {Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu},
title = {Aplikácia vybraných modelov teórie firmy},
year = {2012}
}
Original language:Slovak
Field:Management and administrative
Type:Article in Proceedings
Keywords:theory of firm, market structure, profit maximization, turnover maximization

Článok sa zaoberá teóriou firmy z kvantitatívneho prístupu k teórii a plikáciou tohto prístupu na podnik z reálnej ekonomiky. Popisuje zvolenú akciovú spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel v rámci tržnej štruktúry a v závislosti na podnikom sledovaných cieľoch. Aplikácia je uskutočnená na základe údajov o cenách zemného plynu, so zameraním na identifikáciu cieľov sledovaných podnikom, rozdelených na maximalizáciou zisku, ako primárneho cieľa, a na maximalizáciu obratu ako alternatívy.

The article deals with the theory of firm from quantitative approach to the theory and with aplication of this approach to the business company from the real economy. It describes chosen public limited company Slovenský plynárenský priemysel according to displayed market structure, also considering the bussines goals which may by followed. The aplication is conducted on the price of natural gas data, aimed at identification the business goal followed by company, and divided to the profit maximization, as suposed primary business goal, towards turnover maximizations as alternative.

Related projects: