Publication details

 

Otitídy

Basic information
Original title:Otitídy
Title in English:Otitis
Author:Ivo Šlapák
Further information
Citation:ŠLAPÁK, Ivo. Otitídy. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, příloha 2, s. 54-62. ISSN 1212-4184.Export BibTeX
@article{971493,
author = {Šlapák, Ivo},
article_number = {příloha 2},
keywords = {otitis media acuta; otoscopy; paracentesis; anibiotic; mastoiditis; prevention},
language = {cze},
issn = {1212-4184},
journal = {Postgraduální medicína},
title = {Otitídy},
volume = {13},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Periodical
Keywords:otitis media acuta; otoscopy; paracentesis; anibiotic; mastoiditis; prevention

Akutní zánět středního ucha- otitis media acuta (OMA) je nejčastější zánět v raném dětském věku s celoročním výskytem. Mezi příčiny OMA patří: dysfunkce Eustachovy trubice, průnik infekce, nedostatečná imunitní ochrana. Příznaky OMA: bolest ucha, zhoršení sluchu, horečka, neklid. Diagnostika se opírá o otologické vyšetření, jehož základem je otoskopie. Diferenciálně diagnosticky musíme vyloučit zánět zevního zvukovodu, obturující cerumen či cizí těleso v zevním zvukovodu. Komplikací OMA může být nekróza bubínku, akutní mastoiditida (bez/s abscesem), tromboflebitida či trombóza esovitého splavu, intrakraniální komplikace. L Zánět středního ucha, diagnostika a léčba OMA: indikována celkový analgetika, provedení paracentézy, ordinace antibiotik. Antibiotika jsou indikována v případech rozvinutého zánětu, kdy nalézáme současně zánětlivé postižení dýchacích cest a vysokou horečku. Širokospektré antibiotikum je indikováno také při podezření na počínající komplikaci OMA a při recidivujících zánětech středouší. Antibiotikum musí být podáno u pacienta, u kterého OMA postihuje jediné slyšící ucho. U recidivující otitidy je nutno provést sanaci možného infekčního fokusu (nejčastěji adenotomii) a zavést tlak vyrovnávající trubičku (TVT). Intratemporální a intrakraniální komplikace jsou řešeny jako akutní onemocnění chirurgickou cestou (mastoidektomie) při neúspěchu parenterálně podaných antibiotik. Pro diagnostiku komplikací je rozhodující HRCT zobrazovací technika.

Acute otitis media, otitis media acuta (OMA) is the most common inflammation in early childhood with year-round occurrence. The causes of OMA include: Eustachian tube dysfunction, infection, penetration, lack of immune protection. OMA symptoms: ear pain, hearing loss, fever, restlessness. Diagnosis is based on otologic examination, which is based on otoscopy. Differential diagnosis must rule out inflammation of the external auditory canal, obturating cerumen or foreign body in the ear canal. OMA complications may be necrosis of the tympanic membrane, acute mastoiditis (with / without abscess), thrombophlebitis, or sigmoid sinus thrombosis, intracranial complications. L Inflammation of the middle ear, diagnosis and treatment of OMA: total analgesic indicated, execution paracentesis, surgery antibiotics. Antibiotics are indicated in advanced cases of inflammation, which we find also affected airway inflammation and high fever. Broad-spectrum antibiotic is indicated at the beginning of suspected complication of OMA and recurrent otitis media. The antibiotic must be lodged with the patient who OMA affects only hearing ear. For recurrent otitis must remediate possible infectious focus (mostly adenoidectomy) and introduce a pressure equalizing tube (TVT). Intratemporální intracranial complications and are designed as an acute disease by surgery (mastoidectomy) in the failure of antibiotics administered parenterally. For the diagnosis of complications is critical HRCT imaging.