Publication details

 

Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti študentov akadémie policajného zboru v Bratislave

Basic information
Original title:Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti študentov akadémie policajného zboru v Bratislave
Title in English:Level of general motor performance of Bratislava Police Academy students
Authors:Jaromír Sedláček, Pavel Jankovský, Marcela Kovařová, Juraj Gažo
Further information
Citation:SEDLÁČEK, Jaromír, Pavel JANKOVSKÝ, Marcela KOVAŘOVÁ a Juraj GAŽO. Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti študentov akadémie policajného zboru v Bratislave. In Atletika 2011. Bratislava: ICM AGENCY, 2011. s. 108-115, 8 s. ISBN 978-80-89257-37-9.Export BibTeX
@inproceedings{973823,
author = {Sedláček, Jaromír and Jankovský, Pavel and Kovařová, Marcela and Gažo, Juraj},
address = {Bratislava},
booktitle = {Atletika 2011},
keywords = {physical development; general motor performance; test battery Eurofit; test battery of Police Academy},
language = {sla},
location = {Bratislava},
isbn = {978-80-89257-37-9},
pages = {108-115},
publisher = {ICM AGENCY},
title = {Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti študentov akadémie policajného zboru v Bratislave},
year = {2011}
}
Original language:Slovak
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:physical development; general motor performance; test battery Eurofit; test battery of Police Academy

V príspevku prezentujeme výsledky všeobecnej pohybovej výkonnosti študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave v porovnaní s populáciou. Výskum sme realizovali v dvoch etapách, v akademickom roku 2003/2004 resp. 2006/2007. Respondenti boli pred experimentom podrobne informovaní o jeho význame, cieľoch, obsahu a organizácii. Porovnali sme výsledkov nášho výskumu s výsledkami populácie získaných v rámci sledovania telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti školskej populácie na Slovensku systémom Eurofit Výskumný súbor, 80 študentov, tvorilo 20 chlapcov experimentálneho, resp. kontrolného súboru v akademickom roku 2003/2004 a 20 chlapcov experimentálneho, resp. kontrolného súboru v akademickom roku 2006/2007. Všetci študenti zúčastnení na experimente boli zaradení do experimentu náhodným výberom z aktuálne prijatých študentov do prvého ročníka denného magisterského (2003/2004) a. bakalárskeho (2006/2007) štúdia na A PZ v Bratislave. V rozvoji pohybových schopností, pri vzájomnom porovnávaní testov všeobecnej pohybovej výkonnosti boli naše súbory mužov v porovnaní s populáciou vo väčšine testov lepší. Výrazne slabšie výsledky voči populácii sme zaznamenali len v teste „Tanierový tapping“.

The goal of our research was to experimentally verify the effectiveness of the new structure of thematic plans in terms of upgrading student motor abilities. The evaluation of the actual level of Police Academy students' motor abilities compared with the rest of the population was also a part of the research. Pedagogical experiment was carried out at Police Academy in Bratislava during two academic years (2003/2004 and 2006/2007) on two different groups of respondents. The experimental variable of our testing was the new structure of thematic plans. For the purpose of our monitoring we used somatic features, selected tests from the Eurofit test battery and currant check-up motor test for the members of Policy Academy. Based on the results we can conclude, that motor performance of Police Academy students is on lower level, like it would be expected. Our experimental research showed, that even in the present semester education of subject physical education with 2 hours weekly, there is the possibility to work on the improvement or at least maintenance motor performance. Main reasons, that are negatively influencing motor performance level, can be seen in low quantity of physical education hours, in substitution of compulsory physical education with voluntary and obligatory, as well as in weak continuity of sport practicing during examination and holiday periods.