Publication details

 

Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.

book coverIkonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům... more

Basic information
Original title:Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.
Title in English:Medieval and early modern iconographic documents as a source for understanding agrarian culture.
Author:Miroslav Válka
Further information
Citation:VÁLKA, Miroslav. Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 6-19, 14 s. Etnologické studie. sv. 11. ISBN 978-80-210-5766-1.Export BibTeX
@inbook{975495,
author = {Válka, Miroslav},
address = {Brno},
booktitle = {Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury.},
edition = {1. vyd.},
keywords = {iconographic documents; agrarian culture; the Middle Ages; early modern times},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5766-1},
pages = {6-19},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Chapter of a book
Keywords:iconographic documents; agrarian culture; the Middle Ages; early modern times

Ikonografická dokumentace je nedílnou součástí základního zdroje řady společenských vědních oborů včetně etnologie. Z předkládaného přehledu, který však není zdaleka vyčerpávající, můžeme získat představu o významu obrazového materiálu pro výzkum zemědělské kultury, zejména z jeho vývojových fází v období raného a vrcholného středověku. Najdeme zde reprezentativní výběr českého ikonografického materiálu z období vrcholného středověku a raného novověku v klasické práci Homo faber (1967) a v několika časopiseckých studiích, jejichž autoři jsou D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetanka, V. Šmelhaus atd. Srovnávací materiál lze najít v zahraniční literatuře (S. Kovačevičová, M. Kučera, VH Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).

Iconographic documentation forms an integral part of the source basis of a number of social science disciplines, including ethnology. From the compiled overview, which by no means aspires to being exhaustive, we can get an idea about the meaning of pictorial material for the research of agrarian culture, mainly of its development stages in the period of early and high Middle Ages. We can find a representative selection of Czech iconographic material from the period of high Middle Ages and early modern times in the classic pictorial work Homo faber (1967) and in several magazine studies, the authors of which are D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetánka, V. Šmelhaus etc. Comparative material can be found in foreign literature (S. Kovačevičová, M. Kučera, V.H. Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).

Related projects: